Hyppää sisältöön

Nr 87 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om semester, tjänstledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer

Givet i Helsingfors den 17 december 2002
 

_______
 

 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 6 kap. 6 § kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993)

upphävt 14 § i kyrkostyrelsens beslut av den 30 maj 1995 om semester, tjänstledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer, samt

ändrat 11 § 1 mom., 12 § 1 mom. sådant det lyder i kyrkostyrelsens beslut av den 13 december 1996 (kyrkans författningssamling nr 74) samt 15 §, som följer:

Tjänstefri tid

11 §
Plan för tjänstefri tid
 

Kyrkoherden skall, efter att ha rådgjort med församlingens präster, lektorer och kantorer, göra upp en plan för tjänstefri tid, i vilken skall antecknas dessa tjänsteinnehavares fridagar enligt tjänstekollektivavtalet. I planen skall även antecknas de fri­dagar som ges som lägerarbetsgottgörelse och som är kända, samt semesterdagar och tjänstledigheter. Planen kan göras upp särskilt för vår-, sommar- och höstterminen.

12 §
Placeringen av fritid
 

Veckofridagarna för en präst, vars tjänst har inrättats för alla sådana former av församlingsarbete varom stadgas i kyrko­ordningens II avdelning (församlingspräst), och för en kantor skall förläggas till var­dagar och om möjligt till fasta, på varandra följande veckodagar. En församlingsprästs och en kantors fridagar kan, när det är ändamålsenligt med tanke på organiseringen av arbetet och församlingens verksamhet, enligt förmannens prövning förläggas också till en helgdag eller så att de bildar en veckoslutsledighet som omfattar lördag och söndag.

15 §
Tillkännagivande
 

Den fastställda planen för tjänstefri tid jämte vikariatsanordningarna skall på lämpligt sätt befordras till kyrkorådets eller församlingsrådets samt till församlingsmedlemmarnas kännedom.
 

______
 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2003
 

______
 

Dessa ändringar har implementerats i nr 68 i författningssamlingen.

 

Redigerad