Hyppää sisältöön

Nr 86 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar

Givet i Siilinjärvi den 10 september 2002
 

_______
 

Biskopsmötets har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 2 kap. 27 § kyrkoordningen bestämt förutsättningarna för en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund att utföra kyrkliga förrättningar, som följer:

1 §
 

En präst i en annan medlemskyrka i Lutherska världsförbundet eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan enligt vad som stadgas i 2 § i enskilda fall i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrätta gudstjänster enligt gudstjänsthandboken samt följande kyrkliga förrättningar enligt handboken för kyrkliga förrättningar: dop, konfirmation, enskild bikt, sjukbesök, välsignelse av äktenskap, sorgeandakt, andakt vid gravläggning och välsignelse av hem.

I 2 kap. 22 § 2 mom. kyrkoordningen bestäms särskilt om när även en annan präst som inte är präst i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan förrätta jordfästningen av en medlem av kyrkan.

2 § (14.2.2012/111)
 

En präst kan förrätta gudstjänster och kyrkliga förrättningar som avses i detta beslut, om han eller hon är

1) präst i en medlemskyrka i Lutherska världsförbundet,

2) präst i en medlemskyrka i Borgågemenskapen,

3) präst i en medlemskyrka i Evangelische Kirche in Deutschland (EKD),

4) präst i Skotska kyrkan (Church of Scotland),

5) vigd präst med fulla prästrättigheter i sin egen kyrka Finska metodistkyrkan (Suomen metodistikirkko) eller Finlands svenska metodistkyrka.

(14.2.2012/111)

I fråga om andra evangelisk-lutherska kyrkors och samfunds präster avgör biskopen med stöd av 18 kap. 1 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten om en präst i enskilda fall kan utföra en kyrklig förrättning.

3 §
 

Med den kyrkoherde saken gäller skall avtalas om utförande av kyrkliga förrättningar. Det tillkommer kyrkoherden att se till att den präst som utför förrättningen har tillräckliga kunskaper om den finländska lagstiftningen i anslutning till den förrättning som skall utföras samt om andra omständigheter som skall beaktas.

4 §
 

En präst som inte är präst i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan utföra de kyrkliga förrättningar som avses i detta beslut genom att använda antingen den evangelisk-lutherska kyrkans i Finland handbok eller sin egen kyrkas handbok. Högmässogudstjänsterna skall förrättas enligt kyrkohandboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

5 §
 

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2002.

Med detta beslut upphävs biskops-mötets beslut av 14.2.1996 om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar (kyrkans författningssamling nr 69).
 

_______
 

 

Beslut nr 111 trädde i kraft 14.2.2012.

 

 

 

Redigerad