Hyppää sisältöön

Nr 84 Biskopsmötets beslut om examina och studier som fordras av vissa ordinander till prästämbetet

Givet i Helsingfors den 12 februari 2002
 

_______
 


Upphävts fr.o.m. 1.8.2005 genom biskopsmötets beslut 15.2.2005/98.
 

_______

 

 

Biskopsmötets har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 5 kap. 3 § 4 mom. kyrkoordningen fattat beslutet som följer:

1 §

 

En person anses ha de kunskaper som motsvarar högre högskoleexamen som avses i 5 kap. 3 § 1 mom. kyrkoordningen om han eller hon vid ett universitet eller en högskola har avlagt kandidatexamen eller motsvarande universitetsexamen samt dessutom erhållit utbildning enligt examensförordningarna för universitetet eller högskolan och avlagt studieprestationer under så många studieveckor att de tillsammans med den nämnda examen utför studier som omfattar 160 studieveckor. I dessa tilläggsstudier skall ingå fördjupade studier i huvudämnet eller studier som i fråga om kravnivån motsvarar dessa studier om inte sådana studier ingår i nämnda universitetsexamen. Vid tillämpningen av detta beslut beaktas inte examina och studier avlagda inte examina och studier avlagda vid yrkeshögskolor eller institut.

2 §

 

Som behövliga insikter som avses i 5 kap. 3 § 1 mom. kyrkoordningen i de ämnen som hör till prästutbildningen anses vara vid ett universitetets teologiska fakultet avlagd teologie kandidatexamen i vilken ingår teologiska studier på minst 120 studieveckor.

Studierna som avses i 1 mom. skall avläggas enligt det studiesystem som baserar sig på förordningen om teologiska studier (517/1995) med iakttagande av fordringarna för teologie magisterexamen med följande preciseringar och undantag:

I studierna skall ingå behövliga insikter i de viktigaste ämnena som hör till prästutbildningen:

a. grund- och ämnesstudier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi sammanlagt 60 studieveckor,

b. tillämpade studier som ger behörighet för sakkunniguppgifter i kyrkor och religiösa samfund minst 10 studieveckor.

Av studeranden krävs dock inte de allmänna studier som hör till teologie magisterexamen och inte heller studier i det andra inhemska språket eller ett nytt främmande språk. I stället för studier i hebreiska och grekiska kan studeranden i motsvarande omfattning slutföra andra exegetiska ämnesstudier och i stället för latin ämnesstudier i motsvarande omfattning i kyrkohistoria eller systematisk teologi.

3 §

 

En sådan examen som avses i 5 kap. 3 § 2 mom. kyrkoordningen anses vara lägre högskoleexamen eller en examen som kräver studier under minst två läsår vid en yrkesläroanstalt på institutnivå eller vid en yrkeshögskola.

4 §

 

Som behövliga insikter som avses i 5 kap. 3 § 2 mom. kyrkoordningen i de ämnen som hör till prästutbildningen anses vara ett av universitets teologiska fakultet givet betyg över teologiska studier på 160 studieveckor i vilka ingår teologie kandidatexamen med studier på minst 120 studieveckor.

Studierna som avses i  1 mom. skall avläggas enligt det studiesystem som baserar sig på förordningen om teologiska studier (517/1995) med iakttagande av fordringarna för teologie magisterexamen med följande preciseringar och undantag:

I studierna skall ingå behövliga insikter i de ämnen som hör till prästutbildningen:

a. grund- och ämnesstudier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi sammanlagt 60 studieveckor,

b. tillämpade studier som ger behörighet för sakkunnigup0pgifter i kyrkor och religiösa samfund minst 10 studieveckor.

Av studeranden krävs dock inte studier i det andra inhemska språket eller ett nytt främmande språk. I stället för studier i hebreiska och grekiska kan studeranden i motsvarande omfattning slutföra andra exegetiska ämnesstudier och i stället för latin ämnesstudier i motsvarande omfattning i kyrkohistoria eller systematisk teologi.

5 §

 

Den bestämda tid som avses i 5 kap. 3 § 3 mom. kyrkoordningen skall förflyta innan beslut om ordination fattas.

6 §

 

Detta beslut träder i kraft i 1.3.2002. På studerade påbörjat sina teologiska studier innan detta beslut träder i kraft kan tillämpas även de bestämmelser som varit gällande då detta beslut träder i kraft.

 

Redigerad