Hyppää sisältöön

Nr 83 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter som skall uppbärs för uppgifter som lämnas ut ur kyrkoböcker

Givet i Helsingfors den 18 september 2001

 

__________

 

Upphävts fr.o.m. 1.6.2009 genom kyrkostyrelsens beslut 21.4.2009/107.

 

__________

 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 2 a § kyrkolagen (619/1998) bestämt som följer:

1 §

 

För bevis som kyrkoherdeämbeten och församlingarnas centralregister ger ur kyrkoböcker för myndighetsbruk uppbärs 3,35 euro då i beviset antecknas uppgifter om en person, dennas make/maka och barn samt 3,35 euro för varje generation som i tillägg till dessa antecknas i beviset.

2 §

 

För uppsättande av släktutredningar för släktforskning uppbärs en ersättning på 21,85 euro per timme.

3 §

 

För utlämnande av uppgifter för medicinsk, historisk eller samhällsvetenskaplig forskning uppbärs en ersättning på 12,60 euro per timme.

4 §

 

Debiteringen som avses i 2 och 3 punkten uppbärs av avsnitt med början var ½ timme.

5 §

 

För kopior av slätutredningsdupletter uppbärs en avgift ersättning på 1,65 euro per sida.

 

__________

 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002 och med det upphävs kyrkostyrelsens beslut givet den 7 september 1999 nr 78 om avgifter som skall uppbäras för uppgifter som lämnas ut ur kyrkoböcker.

 

Redigerad