Hyppää sisältöön

Nr 81 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för präst- och lektorsämbete

Givet i Helsingfors den 13 februari 2001

 

__________

 

Upphävs fr.o.m. 1.8.2005 genom biskopsmötets beslut 15.2.2005/98.

 

__________

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen samt 5 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och 6 kap. 35 § 1 mom. kyrkoordningen fattas beslutet som följer:

1 §

 

Teologie magisterexamen (förordning 517/1995) ger behörighet för präst- och lektorsämbetet. I examen skall ingå studierna som följer:

1. inom allmänna studier och språkstudier: studier i hebreiska, grekiska och latin sammanlagt mins

a) 15 studieveskor eller

b) 10 studieveckor i åtminstone två av de nämnda språken ifall behörighet som religionslärare ingår i examen,

2. inom grund- och ämnesstudier; studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi minst 60 studieveckor,

3. inom tillämpade studier: minst 10 studieveckor, studier som ger behörighet för sakkunniguppgifter i kyrkor och religiösa samfund och i vilka ingår heltidspraktik.

2 §

 

I fråga om teologiska examina och studier som avlagts utomlands iakttas bestämmelserna i 6 kap. 2 a § och 22 kap. 2 § 1 mom. 6 a punkten kyrkolagen samt 6 kap. 8 a § kyrkoordningen sålunda att då examina som avlagts utomlands skall erkännas, jämställas och godkännas, jämförs dessa examina med de studier som anges i 1 § i detta beslut.

 

Redigerad