Hyppää sisältöön

Nr 80 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen

Givet i Vasa den 13 september 2000
 

_______
 

Upphävts fr.o.m. 1.1.2015 genom biskopsmötets beslut 4.12.2013/116.
 

________

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 20 § kyrkoordningen förordnad följande:

1 § (13.9.2005/99)
 

Målet med pastoralexamen är att en präst eller en lektor fördjupar sina teologiska kunskaper och kan tillämpa dem i kyrkans arbete.

Pastoralexamen omfattar 34 studiepoäng (sp). Den består av följande studiehelheter

1. bibelkunskap (4 sp)

2. kyrkans bekännelse (4 sp)

3. kyrkans förvaltning (4 sp)

4. Bibeln, tolkning och förkunnelse (4 sp)

5. gudstjänstlivet (4 sp)

6. själavård (4 sp)

7. kristen fostran (4 sp)

8. församlingen som arbetslag och arbetsgemenskap (4 sp)

9. predikoprov (1 sp)

10. undervisningsprov (1 sp)

2 § (13.9.2005/99)
 

I det inledande skedet av pastoralexamen redogör den studerande för hur introduk­tionen i arbetet har ägt rum och gör tillsammans med stiftsdekanen upp en studieplan.

3 §
 

Studiehelheterna 1–3 avläggs på av domkapitlet förordnat sätt.

Studiehelheterna 4–8 avläggs på av kyrkans central för utbildning förordnat sätt.

Predikoprov avläggs på av domkapitlet förordnat sätt och det skall motsvara predikan i en högmässa.

Undervisningsprov avläggs på av domkapitlet förordnat sätt i en undervisningssituation med barn, unga eller vuxna.

4 §
 

Domkapitlet i Borgå stift svarar för ordnandet av den svenskspråkiga pastoralexamen.

5 §
 

Den som svarar för studiehelheten utfärdar ett intyg till den som avlagt godkänd studiehelhet. På intyget antecknas studiehelhetens namn, omfattning samt vitsord.

6 §
 

Varje studiehelhet och prov bedöms med skalan 1–2. Vitsorden ges med en noggrannhet på 0,25 poäng.

7 §
 

Domkapitlet utfärdar ett intyg över pastoralexamen. På intyget antecknas examens omfattning samt vitsordet med ord och siffror.

Det allmänna vitsordet i pastoralexamen bestäms genom att antalet poäng för studiehelheterna och proven adderas. Det lägsta antalet poäng för godkänd pastoralexamen är 10 poäng. De allmänna vitsorden är ”försvarlig” (10–12,75 poäng), ”nöjaktig” (13–14,75 poäng), ”god” (15–17,75 poäng) och ”utmärkt” (18–20 poäng).

8 §
 

Om en präst eller en lektor önskar höja sitt i pastoralexamen erhållna vitsord bestämmer domkapitlet hur examen skall kompletteras.

9 §
 

Om en präst eller en lektor, innan detta beslut träder i kraft, med domkapitlet kommit överens om att avlägga pastoralexamen kvarstår rätten att till utgången av år 2002 avlägga hela pastoralexamen enligt tidigare gällande examensfordringar. Domkapitlet bestämmer vid behov vilka delexamina som avlagts enligt tidigare gällande bestämmelser motsvarar de studiehelheter eller delar av dem eller prov som nämns i detta beslut.

 

________
 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002 och genom det upphävs biskopsmötets beslut om pastoralexamen av den 14 februari 1984 jämte ändringar.
 

________
 

 

Beslut nr 99 trädde i kraft 1.10.2005.

 

Redigerad