Hyppää sisältöön

Nr 79 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledarskap i församlingsarbete

Givet i Helsingfors den 8 februari 2000

 

________

 

 

Enligt biskopsmötets beslut ändras i § i beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledarskap i församlingsarbete givet den 10 februari 1999 med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 18 och 20 § kyrkoordningen som följer.

1 §

 

Examen i ledarskap i församlingsarbete kan avläggas av präster som avlagt pastoralexamen med minst vitsordet med beröm godkänt med röstetalet 15/20 (cum laude approbatur).

Pastoralexamen med högsta beröm godkänd eller högre pastoralexamen som har avlagts enligt de av biskopsmötet 6.3.1991 eller efter det bestämda examensfordringar eller före år 2000 avlagd ledarskapsutbildning enligt Kyrkans program för ledarskapsutbildning 1990 ersätter examen i ledarskap i församlingsarbete.

 

________

 

 

Detta beslut träder i kraft den 8 februari 2000.

 

________

 

Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen.

 

Redigerad