Hyppää sisältöön

Nr 78 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter som skall uppbäras för uppgifter som lämnas ut ur kyrkoböcker

Givet i Helsingfors den 7 september 1999

 

________

 

Upphävts fr.o.m. 1.1.2002 genom kyrkostyrelsens beslut 18.9.2001/83.

________

 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 2 a § kyrkolagen (619/1998) bestämt som följer:

1 §

 

För bevis som kyrkoherdeämbeten och församlingarnas centralregister ger ur kyrkoböcker för myndighetsbruk uppbärs avgifter som i tillämpliga delar följer inrikesministeriet beslut om avgifter för registerförvaltningens prestationer.

2 §

 

För uppsättande av släktutredningar för släktforskning uppbärs en ersättning på 130 mark per timme.

3 §

 

För utlämnande av uppgifter för medicinsk, historisk eller samhällsvetenskaplig forskning uppbärs en ersättning på 75 mark per timme.

4 §

 

Debiteringen som avses i 2 och 3 punkten uppstår av avsnitt med början var ½ timme.

5 §

 

För kopior av släktutredningsdupletter uppbärs en avgift ersättning på 10 mark per sida.

 

________

 

 

Detta beslut träder i kraft de 1 oktober 1999 och med det upphävs kyrkostyrelsens beslut givet den 25 maj 1994 om ersättningar för att sätta upp släktutredningar för släktforskning (Kyrkostyrelsens cirkulär nr 13/1994)

 

Redigerad