Hyppää sisältöön

Nr 77 Biskopsmötets beslut om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete

Givet i Helsingfors den 10 februari 1999

________

 

Biskopsmötet har med stöd av 6 kap. 18 och 20 § kyrkoordningen bestämt som följer:

 

1 § (8.2.2000/79) (4.12.2013/118)
 

Examen i ledning av församlingsarbete kan avläggas av präster som har avlagt pastoralexamen. (4.12.2013/118)

Pastoralexamen med högsta beröm godkänd eller högre pastoralexamen som har avlagts enligt de av biskopsmötet 6.3.1991 eller efter det bestämda examensfordringar eller före år 2000 avlagd ledarskapsutbildning enligt Kyrkans program för ledarskaps-utbildning 1990 ersätter examen i ledarskap i församlingsarbete. (8.2.2000/79)

2 §
 

Tillstånd för att avlägga examen söks hos domkapitlet som provar den sökandes förutsättningar enligt det som nämns i 1 § och vad som av tidigare utbildning kan räknas till godo då examen avläggs.

3 § (13.9.2005/100)
 

Den egentliga examen består av en studiehelhet som omfattar sex (6) studiepoäng och som räcker cirka en termin under vilken kyrkoherdens uppgifter och ledarskap behandlas. Under denna tid ordnas ett lämplighetstest genom vilket klarläggs examinandens förutsättningar att leda ett arbetslag.

4 § (14.9.2004/94)
 

Studiehelheten organiseras av domkapitlet och leds av stiftsdekanen. Domkapitlet kan av vägande skäl besluta att den som arbetar utomlands får avlägga studiehelheten genom specialarrangemang. Befrielse kan inte beviljas i fråga om det lämplighetstest som ordnas av kyrkans utbildningscentral.

5 § (11.2.2004/93)
 

För examen ges vitsord. Vid bestämningen av detta beaktas såväl studiehelheten som lämplighetstestet. Examen kan avläggas med vitsorden berömliga (3, 3-), goda (2+, 2), nöjaktiga (2-) eller försvaliga (1+, 1) insikter. Domkapitlet kan även underkänna prestationen. Med domkapitlets tillstånd kan vitsordet höjas.

6 §
 

Avlagd examen med vitsord antecknas i matrikeln.

7 §
 

Detta beslut träder i kraft den 10 februari 1999.

________

 

Beslut nr 79 har trätt i kraft den 8 februari 2000.
 

________

 

Beslut nr 93 har trätt i kraft den 11 februari 2004.
 

________

 

Beslut nr 94 har trätt i kraft den 15 september 2004.
 

________
 

 

Beslut nr 100 har trätt i kraft den 1 oktober 2005.
 

________

 

Beslut nr 118 har trätt i kraft den 1 januari 2015.

 

Redigerad