Hyppää sisältöön

Nr 74 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av sitt beslut om semester, tjänsteledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer

Givet i Helsingfors den 13 december 1996

 

________

 

 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 6 kap. 6 § kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/93)

upphävt 12 § 3 mom. i sitt beslut av den 30 maj 1995 om semester, tjänsteledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer, samt

ändrat 1 § 2 mom., 2 § 1, 2 och 3 mom., 3 § 4 mom., 4 § 2 mom., 12 § 1 mom. och 13 § som följer:

Tillämpningsområde

1 §

 

----------

De uppgifter som enligt detta beslut ankommer på kyrkorådet skall i en kyrklig samfällighet med fullständig ekonomisk gemenskap skötas av församlingsrådet.

Semester

2 §

 

Efter det att kyrkoherden hört de präster, lektorer och kantorer som tjänstgör i församlingen skall han årligen för den 15 april göra upp en semesterplan för dessa. Förslaget skall vid behov även innehålla en plan för hur tjänsterna skall skötas under semestertiden.

Kyrkoherden beviljar församlingens övriga präster semester och meddelar kontaktprosten om beslutet. Kyrkoherden sänder sin egen semesterplan till domkapitlet samt lektorns och kantorns semesterplan till kyrkorådet för beslut. Domkapitlet bestämmer särskilt inom vilken tid kyrkoherden till domkapitlet skall lämna sin ansökan om semester som gäller tiden efter semesterperiod.

En kyrkoherde kan avtala med domkapitlet, en annan präst i församlingen med kyrkoherden och kyrkorådet samt en lektor och en kantor med kyrkorådet att han sparar en del av de semesterperiod eller därefter hålla dem som sparledighet så som avtalats genom tjänstekollektivavtal. En plan över hur semestern sparas och tidpunkten då sparledighetsdagarna hålls skall föras upp senast i samband med att tjänsteinnehavaren bereds tillfälle att framföra sina önskemål om tidpunkten för semestern.

---------

Tjänsteledighet

3 §

Tjänsteledighet och beviljande av tjänsteledighet

 

---------

Tjänsteledighet är oavlönad om inte annat överenskommits genom tjänstekollektivavtal avtalats att lön kan betalas under tjänsteledighet, skall domkapitlet i fråga om en församlingspräst besluta om tjänsteledigheten och lönebeloppet. För en annan präst än kyrkoherden beviljas tjänstledighet om högst en månad dock av kyrkoherden och om lönen beslutar kyrkorådet.

----------

4 §

Sjukledighet

 

Sjukledighet för högst 30 dagar kan beviljas utan särskild ansökan för den tid arbetsoförmågan varar enligt den utredning som avses i 1 mom. Om arbetsoförmågan varar över 30 dagar, skall tjänsteinnehavaren ansöka om sjukledighet. en tjänsteinnehavare som beviljats rehabiliteringsunderstöd för viss tid beviljas dock utan ansökan tjänsteledighet för samma tid.

12 §

Placeringen av fritid

 

Veckofridagarna för en präst, vars tjänst har inrättats för alla sådana former av församlingsarbete varom stadgas i kyrkoordningens II avdelning (församlingspräst), och för en kantor skall förläggas till vardagar och om möjligt till fasta, på varandra följande veckodagar. Om en församlingspräst eller en kantor under en kalendermånad inte har fått eller inte kommer att få ett ledigt veckoslut på andra grunder, kan fridagarna förläggas sålunda att han även under en sådan månad kan hålla lördag och söndag som veckosluts-ledighet.

----------

13 §

Fastställelse av fritid

 

Kyrkoherden fastställer planen för tjänstefri tid. Han kan ändra planen om det av verksamhetsskäl är nödvändigt. Planen för sin egen tjänstefria tid sänder kyrkoherden till kontraktsprosten och kontraktsprosten på motsvarande sätt till domkapitlet för godkännande. Domkapitlet utfärdar de tjänsteförordnanden som behövs.

Har en församlingspräst enligt tjänstekollektivavtalet rätt att få en förlorat fridag ersatt med en ny fridag skall kyrkoherden så vitt möjligt ge fridagen en annan dag inom samma kalendervecka eller senast den tredje därpåföljande kalenderveckan. För kyrkoherdens egen fridag skall ett dylikt förfarande godkännas av kontraktsprosten och för kontraktsprosten på motsvarande sätt av domkapitlet.

 

________

 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997 i fråga om 1, 2, 3 och 4 §§ och den 1 september 1997 till övriga delar.

 

________

 

Dessa ändringar har implementerats i nr 68 i författningssamlingen.

 

Redigerad