Hyppää sisältöön

Nr 71 Biskopsmötets beslut om examina och kunskapsprov som fordras av vissa ordinander till prästämbetet

Givet i Helsingfors den 14 februari 1996

 

________

 

Upphävs fr.o.m. 1.3.2002 genom biskopsmötets beslut 12.2.2002/84.

 

________

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 5 kap. 3 § kyrkoordningen förordnat följande:

1 §

 

En person anses ha de kunskaper som avses i 5 kap. 3 § 1 mom. kyrkoordningen, som motsvarar högre högskoleexamen om han vid universitet eller högskola har avlagt kandidatexamen eller motsvarande universitetsexamen samt dessutom erhållit utbildning enligt examensförordningarna för respektive universitet eller högskola och utfört studieprestationer under så många studieveckor att de tillsammans med den ovan nämnda examen utgör studier som omfattar 160 studieveckor. I dessa tilläggsstudier skall ingå fördjupade studier i huvudämnet eller studier som i fråga om sin kvalifikationsnivå motsvarar dessa, om dylika studier inte ingår i ovan nämnda universitets- eller högskoleexamen.

2 §

 

Som godkända insikter i de ämnen som hör till prästutbildningen som avses i 5 kap. 3 § 1 mom. kyrkoordningen anses teologiska studier omfattande minst 120 studieveckor enligt intyg från universitetets teologiska fakultet.

Studierna som avses i 1 mom. skall vedrivas vid Helsingfors universitets teologiska fakultet inom ramen för utbildningsprogram A för teologiska uppgifter i kyrka och samhälle i enlighet med det studiesystem som grundar sig på förordningen om teologiska studier (517/1995) med iakttagande av fordringarna för teologie magisterexamen med följande preciseringar och undantag:

a) I studierna skall ingå studier vid institutionen för exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi eller praktisk teologi omfattande minst 65 studieveckor, vilka också i fråga om ämnesstudier har bedrivits vid minst två institutioner och i tre studieämnen. Tillämpade studier enligt utbildningsprogram A som ger behörighet för sakkunniguppgifter i kyrkor och religiösa samfund ingår i de studier som krävs.

b) Av studeranden krävs dock inte de allmänna studier som hör till teologie magisterexamen och inte heller studier i det andra inhemska språket eller ett nytt främmande språk. I stället för studier i hebreiska och grekiska kan studeranden bedriva andra exegetiska studier i motsvarande omfattning.

3 §

 

En person som efter att ha avlagt en sådan annan examen som avses i 5 kap. 3 § 2 mom. kyrkoordningen, ämnar ansöka om ordination till prästämbetet skall anhålla om rätt till detta med en ansökan riktad till biskopsmötet. Ansökan skall inlämnas till domkapitlet. Domkapitlet sänder ansökan och sitt utlåtande till biskopsmötet.

Som examen som avses i 1 mom. betraktas lägre högskoleexamen eller på studentexamen baserad examen som kräver minst två läsår vid en yrkesläroanstalt eller yrkeshögskola. Om sökanden inte är student skall han med ett intyg från gymnasiet visa sig inneha sådana kunskaper som fordras i gymnasiet i religion, historia och samhällslära, psykologi, filosofi, modersmålet, det andra inhemska språket samt i ett främmande språk. Intyget frå gymnasiet skall företes före studierna som avses i 4 § avläggs.

4 §

 

Som insikter i de till ämnen som hör till prästutbildningen som avses i 5 kap. 3 § 2 mom. kyrkoordningens anses studier för teologi magisterexamen enligt utbildningsprogram A för teologiska uppgifter i kyrka och samhälle omfattande 160 studieveckor enligt intyg från universitets teologiska fakultet. I stället för studier i hebreiska och grekiska kan studeranden dock bedriva andra exegetiska studier i motsvarande omfattning. Tillämpade studier som ger behörighet för sakkunniguppgifter i kyrkor och religiösa samfund ingår i de studier som krävs.

5 §

 

Av den som studerar vid Åbo Akademis teologiska fakultet i enlighet med 2 eller 4 § i detta beslut krävs deltagande i motsvarande utbildning enligt förordningen om teologiska examina (517/1995) samt motsvarande studieprestationer.

6 §

 

På studerande, som före den 1 augusti 1995 har påbörjat sina teologiska studier som avses i detta beslut, kan tillämpas antingen de biskopsmötets föreskrifter som varit gällande innan detta beslut eller detta beslut.

Kyrkostyrelsen fattar i enlighet med 6 kap. 2 a § och 22 kap. 2 § 1 mom. 6 a) punkten kyrkolagen samt 6 kap. 8 a § kyrkoordningen beslut om motsvarigheten hos utländska studier och examensbetyg.

 

Redigerad