Hyppää sisältöön

Nr 70 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för präst- och lektorsämbete

Givet i Helsingfors den 13 februari 1996

 

________

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen samt 5 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten och 6 kap. 35 § 1 mom. kyrkoordningen fattat beslutet som följer:

1 §

 

Som examen som ger behörighet för präst- och lektorsämbete i kyrkan skall betraktas en sådan teologie magisterexamen som avses i förordningen om teologiska examina (517/1995) och som omfattar följande studier vid Helsingfors universitets teologiska fakultet enligt det studiesystem som grundar sig på nämnda förordning:

a) utöver allmänna studier och språkstudier grund- och ämnesstudier sammanlagt 65 studieveckor så, att studierna i ämnesstudieskedet omfattarstudier vid institutionen för exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi eller praktiska teologi vid minst två institutioner och i tre studieämnen samt

b) tillämpade studier enligt A-utbildningsprogrammet som ger behörighet för sakkunniguppgifter i kyrkor och religiösa samfund.

Om examen inte omfattar studierna som anges i punkterna a) och b) skall examen kompletteras på motsvarande sätt.

2 §

 

Som examen som avses i detta beslut anses också teologie magisterexamen som avläggs vid Åbo Akademi och som motsvarar de teologie magister examina som avses i 1 § och uppfyller de angivna villkoren.

3 §

 

På dem som avlagt eller avlägger sin examen enligt det studiesystem som grundar sig på förordningen om teologiska examina (527/1978) eller tidigare studiesystem kan tillämpas antingen biskopsmötets tidigare rekommendationer och anvisningar eller bestämmelserna i 1 och 2 §§ ovan.

 

Redigerad