Hyppää sisältöön

Nr 69 Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar

Givet i Helsingfors den 14 februari 1996

 

________

 

Upphävs fr.o.m. 1.10.2002 genom biskopsmötets beslut 10.9.2002/86.

 

________

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 2 kap. 27 § kyrkoordningen meddelat föreskrifterna som följer:

1 §

 

En präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan enligt vad som stadgas i 2 § i enskilda fall i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrätta gudstjänster enligt gudstjänsthandboken samt följande kyrkliga förrättningar enligt handboken om kyrkliga förrättningar: dop, konfirmation, enskild bikt, sjukbesök, välsignelseaväktenskap, sorgeandakter, jordfästning, andakt vid gravläggning och välsignelse av hen.

2 §

 

Prästen i följande kyrkor kan förrätta de kyrkliga förrättningarna som avses i 1 §, övriga evangelisk-lutherska kyrkor, Engelska kyrkan (Church of England), Skotska kyrkan (Church of Scotland), Skotska episkopala kyrkan (Scottish Episcopal Church), kyrkan i Wales (Church in Wales)och Irländska kyrkan (Church in Ireland).

I 2 kap, 22 § 2 mom. kyrkoordningen stadgas särskilt om när också en annan präst som inte är präst i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan förrätta jordfästningen av en medlem av kyrkan.

3 §

 

Med den kyrkoherde saken gäller skall avtalas om utförande av kyrkliga förrättningar. Det tillkommer kyrkoherden att se till att den präst som utför förrättningen har tillräckliga kunskaper om den finländska lagstiftningen i anslutning till den förrättning som skall utföras samt om andra omständigheter som skall beaktas.

4 §

 

En präst som inte är präst i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan utföra de kyrkliga förrättningar som avses i detta beslut genom att använda antingen den evangelisk-lutherska kyrkans i Finland handbok eller sin egen kyrkans handbok. Gudstjänsterna skall förrättas enligt kyrkohandboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

 

Redigerad