Hyppää sisältöön

Nr 68 Kyrkostyrelsens beslut om semester, tjänstledighet och tjänstefri tid för präster, lektorer och kantorer

Givet i Helsingfors den 30 maj 1995
 

________

 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 6 kap. 6 § kyrkolagen (1054/93) förordnat följande:

Tillämpningsområde

1 §
 

Utöver vad som stadgas i kyrkolagen och kyrkoordningen eller avtalas med stöd av lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/74) skall föreskrifterna i detta beslut iakttas när semester, tjänstledighet och tjänstefri tid ordnas för en präst, lektor eller kantor.

De uppgifter som enligt detta beslut ankommer på kyrkorådet skall i en kyrklig samfällighet med fullständig ekonomisk gemenskap skötas av församlingsrådet. (13.12.1996/74)

Semester

2 §
 

Efter det att kyrkoherden hört de präster, lektorer och kantorer som tjänstgör i församlingen skall han årligen för den 15 april göra upp en semesterplan för dessa. Förslaget skall vid behov även innehålla en plan för hur tjänsterna skall skötas under semestertiden. (13.12.1996/74)

Kyrkoherden beviljar församlingens övriga präster semester och meddelar kontraktsprosten om beslutet. Kyrkoherden sänder sin egen semesterplan till domkapitlet samt lektorns och kantorns semesterplan till kyrkorådet för beslut. Domkapitlet bestämmer särskilt inom vilken tid kyrkoherden till domkapitlet skall lämna sin ansökan om semester som gäller tiden efter semesterperioden. (13.12.1996/74)

En kyrkoherde kan avtala med domkapitlet, en annan präst i församlingen med kyrkoherden och kyrkorådet samt en lektor och en kantor med kyrkorådet att han sparar en del av de semesterdagar han tjänat in för att följande semesterperiod eller därefter hålla dem som sparledighet så som avtalats genom tjänstekollektivavtal. En plan över hur semester sparas och tidpunkten då sparledighetsdagarna hålls skall göras upp senast i samband med att tjänsteinnehavaren bereds tillfälle att framföra sina önskemål om tidpunkten för semester. (13.12.1996/74)

Om semesteranordningar och ändringar i dessa skall utan dröjsmål meddelas till den myndighet som utbetalar lönen.

Den myndighet som fattar beslut om semester sörjer för att bokföringen av semestrar och sparledigheter är uppställd så att det är möjligt att fastställa antalet semesterdagar och när de förfaller, antalet semesterdagar som hållits och tidpunkten för dem, antalet sparade semesterdagar per år samt år och tidpunkt då sparledigheten skall hållas.

Tjänstledighet

3 §
Tjänstledighet och beviljande av tjänstledighet
 

Med tjänstledighet avses att en tjänsteinnehavare av annat skäl än semester, avstängning från tjänsteutövning, avsättning eller fritid för bestämd tid befrias från att sköta sina tjänsteuppgifter.

Om rätten till tjänstledighet inte är lagstadgad eller följer av tjänstekollektivavtalet, är beviljandet av tjänstledighet underställt behörig myndighets prövning. Ansökan skall förkastas om tjänstledighet inte kan beviljas i enlighet med ansökan eller om tjänstledigheten skulle föranleda betydande men för arbetsenhetens verksamhet. Med tjänsteinnehavarens samtycke kan tjänstledighet emellertid beviljas för kortare tid än vad som ansökts om eller som partiell tjänstledighet.

Om tjänstledigheten utnyttjas för annat ändamål än den beviljats för kan tjänstledigheten avbrytas eller upphävas.

Tjänstledighet är oavlönad om inte annat överenskommits genom tjänstekollektivavtal. Har genom tjänstekollektivavtal avtalats att lön kan betalas under tjänstledighet, skall domkapitlet i fråga om en församlingspräst besluta om tjänstledigheten och lönebeloppet. För en annan präst än kyrkoherden beviljas tjänstledighet om högst en månad dock av kyrkoherden och om lönen beslutar kyrkorådet. (13.12.1996/74)

Bestämmelserna om tjänstledighet i detta beslut tillämpas också på innehavare av församlingspastorstjänster som avses i 6 kap. 9 § kyrkoordningen om inte annat följer av domkapitlets rätt att utfärda, avbryta eller upphäva ett tjänsteförordnande.

4 §
Sjukledighet
 

Arbetsoförmåga, som förorsakas av sjukdom, skall utredas med ett godtagbart läkarintyg. Då sjukledigheten varar högst tre dagar eller, med stöd av beslut som den myndighet som beslutar om tjänstledigheten fattat av särskilda skäl, högst fem dagar, kan orsaken till sjukledigheten utredas även på annat av denna myndighet godkänt tillförlitligt sätt. Läkarintyg skall emellertid alltid företes om förman eller behörig myndighet kräver det.

Sjukledighet för högst 30 dagar kan beviljas utan särskild ansökan för den tid arbetsoförmågan varar enligt den utredning som avses i 1 mom. Om arbetsoförmågan varar över 30 dagar, skall tjänsteinnehavaren ansöka om sjukledighet. En tjänsteinnehavare som beviljats rehabiliteringsunderstöd för viss tid beviljas dock utan ansökan tjänstledighet för samma tid. (13.12.1996/74)

5–9 § Upphävts 6.10.1998/76

10 §
Annan tjänstledighet
 

Om en tjänsteinnehavare i någon annan situation än de som nämns i 3–9 § önskar avbryta sin tjänsteutövning för viss tid och det inte är fråga om en enstaka, med stöd av tjänstekollektivavtalet avlönad tjänstledighetsdag, skall han ansöka om tjänstledighet hos den myndighet som är behörig att pröva tjänstledigheten. Tjänsteinnehavaren skall så snart som möjligt till sin förman meddela att han håller en sådan enstaka tjänstledighetsdag som avses i tjänstekollektivavtalet samt om orsaken till den.

Har en tjänsteinnehavare varit frånvarande från tjänsten i andra än ovan nämnda fall utan att han beviljats tjänstledighet, skall frånvaron i efterhand antecknas som tjänstledighet under förutsättning att den myndighet som beslutar om tjänstledighet konstaterar att frånvaron berott på övermäktigt hinder eller annan godtagbar orsak.

Tjänstefri tid

11 §
Plan för tjänstefri tid
 

Kyrkoherden skall, efter att ha rådgjort med församlingens präster, lektorer och kantorer, göra upp en plan för tjänstefri tid, i vilken skall antecknas dessa tjänsteinnehavares fridagar enligt tjänstekollektivavtalet. I planen skall även antecknas de fridagar som ges som lägerarbetsgottgörelse och som är kända, samt semesterdagar och tjänstledigheter. Planen kan göras upp särskilt för vår-, sommar- och höstterminen. (17.12.2002/87)

I planen för tjänstefri tid skall ingå en framställning om eller av den skall framgå hur tjänsteuppgifterna sköts under den tjänstefria tiden. I första hand bör uppgifterna skötas genom interna anordningar mellan tjänsteinnehavarna inom den egna församlingen eller den kyrkliga samfälligheten. Är detta inte möjligt skall kyrkoherden genom underhandlingar med kyrkoherdarna och motsvarande tjänsteinnehavare i andra församlingar försöka ordna tjänsteuppgifternas skötsel med dessas hjälp.

12 §
Placeringen av fritid
 

Veckofridagarna för en präst, vars tjänst har inrättats för alla sådana former av församlingsarbete varom stadgas i kyrkoordningens II avdelning (församlingspräst), och för en kantor skall förläggas till vardagar och om möjligt till fasta, på varandra följande veckodagar. En församlingsprästs och en kantors fridagar kan, när det är ändamålsenligt med tanke på organiseringen av arbetet och församlingens verksamhet, enligt förmannens prövning förläggas också till en helgdag eller så att de bildar en veckoslutsledighet som omfattar lördag och söndag. (17.12.2002/87)

En annan än i 1 mom. avsedd församlingsanställd prästs samt lektors veckofridagar placeras inom kalenderveckan så som förmannen med beaktande av tjänsteuppgifterna bestämmer.
3 mom. upphävts 13.12.1996/74

13 § (13.12.1996/74)
Fastställelse av fritid
 

Kyrkoherden fastställer planen för tjänstefri tid. Han kan ändra planen om det av verksamhetsskäl är nödvändigt. Planen för sin egen tjänstefria tid sänder kyrkoherden till kontraktsprosten och kontraktsprosten på motsvarande sätt till domkapitlet för godkännande. Domkapitlet utfärdar de tjänsteförordnanden som behövs.

Har en församlingspräst enligt tjänstekollektivavtalet rätt att få en förlorat fridag ersatt med en ny fridag skall kyrkoherden så vitt möjligt ge fridagen en annan dag inom samma kalendervecka eller senast den tredje därpåföljande kalenderveckan. För kyrkoherdens egen fridag skall ett dylikt förfarande godkännas av kontraktsprosten och för kontraktsprosten på motsvarande sätt av domkapitlet.

14 § Upphävts 17.12.2002/87

15 §
Tillkännagivande (17.12.2002/87)
 

Den fastställda planen för tjänstefri tid jämte vikariatsanordningarna skall på lämpligt sätt befordras till kyrkorådets eller församlingsrådets samt till församlingsmedlemmarnas kännedom.

16 §
Ikraftträdande
 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1996 och upphäver kyrkostyrelsens beslut av den 9 september 1983 angående prästs, lektors och kantors semester, tjänstledighet och fritid, jämte senare gjorda ändringar.
 

________

 

Beslut nr 74 har trätt i kraft den 1 januari 1997 i fråga om 1, 2, 3 och 4 § och den 1 september 1997 till övriga delar.
 

________

 

Beslut nr 76 har trätt i kraft den 16 november 1998.
 

________

 

Beslut nr 87 har trätt i kraft den 1 januari 2003.

 

Redigerad