Hyppää sisältöön

Nr 65 Kyrkostyrelsens beslut om permittering

Givet i Helsingfors den 2 juni 1994

 

________

 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 6 kap. 6 a § 4 mom. kyrkolagen sådant detta lagrum lyder i lag av den 27 maj 1994 (399/94) bestämt som följer:

1 §
 

Kyrkorådet, församlingsrådet eller gemensamma kyrkorådet skall förvissa sig om att församlingens gudstjänster kan förrättas och församlingens övriga nödvändig basuppgifter skötas under den tid en tjänsteinnehavare är permitterad.

Om kyrkoherden är permitterad och vikarie inte förordnats för honom är kyrkorådets eller församlingsrådets vice ordförande dess ordförande.

2 §
 

Den grund för permittering som avses i 6 kap. 6 a § 1 mom. kyrkolagen anses inte finnas i de fall som avses i 37 a § 2 mom. lagen om arbetsavtal (723/88).

3 §
 

Tjänsteinnehavaren behåller under permitteringen rätten att bo i den bostad som han på grund av sitt tjänsteförhållande har till sitt förfogande.

4 §
 

Permitteringen hindrar inte tjänsteinnehavaren att under permitteringen åta sig annat arbetet.

5 §
 

Då myndigheten fått kännedom om nödvändigheten av permittering skall denna omedelbart och om möjligt senast tre månader före permitteringens början ge förhandsmeddelande till den förtroendeman saken gäller, till domkapitlet i fråga om präster och då permitteringen gäller minst tio tjänsteinnehavare, även till arbetskraftsmyndigheterna. I förhandsmeddelandet skall nämnas permitteringens orsak, beräknad begynnelsedag och längd samt det beräknade antalet permitterade tjänsteinnehavare inom varje yrkesgrupp.

Om församlingen inte finns sådan förtroendeman till vilken förhandsmeddelandet kan ges, skall det ges till de tjänsteinnehavare som permitteringen antas gälla.

6 §
 

Permittering får inte bestämmas börja på tjänsteinnehavarens normala fridag eller fridag enligt godkänd plan.

7 §
 

Beslut om permittering skall meddelas tjänsteinnehavaren personligen minst 14 dagar före permitteringens början. I meddelandet skall nämnas orsaken till permitteringen, dess begynnelsedag och den första tjänstgöringsdagen efter permitteringen. Meddelande om permittering skall för kännedom dessutom ges den förtroendeman saken gäller, domkapitlet och kyrkostyrelsen samt då permitteringen gäller minst tio tjänsteinnehavare, även arbetskraftsmyndigheterna.    

 

Redigerad