Hyppää sisältöön

Nr 64 Biskopsmötets beslut om språkkunskaper som krävs av en kyrkoherde

Givet i Helsingfors den 16 februari 1994

 

_______
 

 

Biskopsmötet har med stöd av 6 kap. 10 § 2 mom. kyrkoordningen givit följande noggrannare föreskrifter om språkkunskaper som krävs av en kyrkoherde (KO 6:10 § 1 mom.):

1 §
 

Den som söker en kyrkoherdetjänst skall visa sina språkkunskaper så som stadgas i författningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken (442/87)

Det krav på fullständigt behärskande av ett språk som avses i 6 kap. 10 § 1 mom. i kyrkoordningen kan anses vara uppfyllt om en person som medan kyrkolagen av den 23 december 1964 (635/64) varit gällande av domkapitlet har konstaterats vara behörig för kyrkoherdetjänst och använder språket i fråga som sitt modersmål eller vid domkapitlets beredning av tjänstetillsättandet har konstaterats använda språket på samma sätt som om det var modersmål. (18.9.1996/73)

2 §
 

I en tvåspråkig församling krävs av kyrkoherden god muntlig och skriftlig kunskap i minoritetens språk.

Intyg över denna språkkunskap krävs inte av en person som på detta språk avlagt predikoprov som avses i 144 § kyrkolagen (635/64) given den 23 december 1964.
 

________
 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1994.
 

________
 

 

Beslut nr 73 har trätt i kraft den 18 september 1996.

 

Redigerad