Hyppää sisältöön

Nr 63 Biskopsmötets beslut om den undervisning som i vissa fall skall meddelas vid inträde i kyrkan

Givet i Helsingfors den 15 februari 1994

 

________

 

Upphävs fr.o.m. 15.9.2004 genom biskopsmötets beslut 15.9.2004/96.

 

________

 

 

Biskopsmötet har med stöd av 3 kap. 4 § 2 mom. kyrkoordningen givit följande noggrannare bestämmelser om den undervisning som nämns i 1 kap. 3 § 1 mom. 3 punkt kyrkoordningen:

1 §

 

Om en person som inte hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och som fyllt femton år önskar ansluta sig som medlem i kyrkan, skall han anhålla om detta av kyrkoherden i den församling där han har sin stadigvarande hemort.

2 §

 

Om den person som avses i 1 § är yngre än aderton år förutsätts för medlemskap samtycke som avses i stadgandena om religionsfrihet.

 

Den, som fyllt femton år, vare berättigad att ensam utträda ur eller inträda i trossamfund, om föräldrarna eller den av dem, som uppfostrar barnet, eller förmyndaren därtill samtycker.

                 (RFL 7 § 2 mom.)

 

I 7 § 2 mom. religionsfrihetslagen avsedd anmälan om utträde ur religionssamfund eller inträde i sådant samt samtycke av föräldrarna eller av den av dem som uppfostrar barnet eller av förmyndaren skall avgivas personligen antingen skriftligen eller muntligen i närvaro av två vittnen.

                 (RFF 5 § 2 mom.)

3 §

 

Den som skall intas som medlem skall före inträdet i kyrkan meddelas undervisning enligt den kristna läran som godkänts i kyrkomötet.

4 §

 

Tillsammans med den som skall intas skall sättas upp en undervisningsplan. Undervisningen skall omfatta ca 30 timmar.

Då undervisningsplanen sätts upp kan som hjälp användas kyrkans centrals för fostran rekommendation ”Kirkon jäseneksi otettavalle annettava opetus”.

 

Redigerad