Hyppää sisältöön

Nr 151
Biskopsmötets beslut om tillstånd för kristna föreningar, stiftelser eller inrättningar att ordna konfirmandundervisning 

Givet i Kuusamo den 31 augusti 2021

————

Biskopsmötet har med stöd av 21 kap. 2 § 5 punkten underpunkt c i kyrkolagen och 3 kap. 3 a § i kyrkoordningen beslutat föreskriva följande:

1 §

Med kristen organisation avses i detta beslut en kristen förening, stiftelse eller inrättning som avses i 3 kap. 3 a § i kyrkoordningen.

2 §

Domkapitlet kan på ansökan bevilja en kristen organisation vars stadgar förutsätter verksamhet enligt den evangelisk-lutherska bekännelsen, eller som i sin ansökan förbinder sig att undervisa enligt vår kyrkas bekännelse, tillstånd att ordna konfirmandundervisning enligt 3 kap. 3 a § 1 mom. i kyrkoordningen.

Tillstånd att ordna konfirmandundervisning beviljas av domkapitlet i det stift inom vars område skriftskolan hålls. Om platsen där konfirmandundervisningen ordnas inte finns i något stift, eller om det är fråga om en vandrings- eller friluftsskriftskola, ska tillståndet sökas hos det domkapitel inom vars område organisationens hemort ligger. Tillstånd att ordna svenskspråkig konfirmandundervisning beviljas av domkapitlet i Borgå stift. Tillstånd att ordna konfirmandundervisning inom arbetet bland finländare utomlands beviljas av det domkapitel vars biskop ansvarar för arbetet bland finländare utomlands.

Tillstånd kan beviljas för högst tre år.

3 §

Den kristna organisationen ska kontrollera med den församling en deltagare tillhör att personen har rätt att bli konfirmerad. Konfirmandens församling ska informeras om deltagande i konfirmandundervisningen och om konfirmation.

4 §

En kristen organisation som ansöker om tillstånd att ordna konfirmandundervisning ska förbinda sig att följa domkapitlets anvisningar för konfirmandundervisningen.

Konfirmandundervisning som ordnas av en kristen organisation ska följa den gällande plan för konfirmandarbetet som godkänts av biskopsmötet. Den kristna organisationen ansvarar för intensivperioden och konfirmationen. Församlingen ansvarar för temadagar, gudstjänster och församlingens ungdomsverksamhet. I den kristna organisationens konfirmandundervisning ska de unga uppmuntras till församlingsgemenskap.

I konfirmandundervisningen används de läroböcker som biskopsmötet godkänt för skriftskolan och den kristna lära som kyrkomötet har godkänt.

5 §

Till ansökan om tillstånd att ordna konfirmandundervisning ska den kristna organisationen bifoga en treårsplan för sitt konfirmandarbete. Ansökan inklusive bilagor ska lämnas till domkapitlet före utgången av september.

6 §

En kristen organisation som har tillstånd att ordna konfirmandundervisning ska årligen lämna domkapitlet en redogörelse som innehåller en utvärdering av de skriftskolor som ordnats under året och en plan för konfirmandarbetet följande år. Redogörelsen inklusive bilagor ska lämnas till domkapitlet före utgången av september.

Domkapitlet utvärderar och utvecklar årligen konfirmandundervisningen utifrån organisationens utvärdering. Domkapitlet utser en kontaktperson för organisationens konfirmandundervisning med vilken ledarna för organisationens konfirmandarbete ska ordna utvärderingsdiskussioner och konsultationsmöten i tillräcklig utsträckning.

7 §

Special- eller smågruppsskriftskolor ordnas i första hand av en församling. Om en kristen organisation beviljas tillstånd att ordna specialskriftskola eller smågruppsskriftskola ska denna ordnas i samarbete med en eller flera andra församlingar eller kristna organisationer.

8 §

Konfirmandundervisning kan ordnas utomlands, om det kan främja gemenskapen mellan kyrkorna, missionsfostran och vänförsamlingsverksamheten samt växelverkan mellan de olika kyrkornas konfirmand- och ungdomsarbete.

9 §

Detta beslut träder i kraft 1 oktober 2021.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av 10.2.2004 om det tillstånd att anordna konfirmandundervisning som kan beviljas en kristen förening, stiftelse eller anstalt (Kyrkans författningssamling nr 92).

Redigerad