Hyppää sisältöön

Nr 150
Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar

Givet i Kuusamo den 31 augusti 2021

————

Biskopsmötet har med stöd av 21 kap. 2 § 5 punkten underpunkt b i kyrkolagen och 2 kap. 27 § i kyrkoordningen meddelat följande verkställighetsbestämmelser om förutsättningarna för en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund att utföra kyrkliga förrättningar:

1 §

En präst i en annan medlemskyrka i Lutherska världsförbundet eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan enligt vad som bestäms i 2 § i enskilda fall i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrätta gudstjänster samt följande kyrkliga förrättningar enligt handboken för kyrkliga förrättningar:

 1. dop
 2. konfirmation
 3. enskild bikt
 4. sjukbesök
 5. välsignelse av äktenskap
 6. sorgeandakt
 7. gravläggning
 8. välsignelse av hem.

I 2 kap. 22 § 2 mom. i kyrkoordningen föreskrivs om när en präst som inte är präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan förrätta jordfästningen av en medlem av kyrkan.

2 §

En präst kan förrätta gudstjänster och kyrkliga förrättningar som avses i detta beslut, om han eller hon är

 1. präst i en medlemskyrka i Lutherska världsförbundet,
 2. en präst i en medlemskyrka i Borgågemenskapen,
 3. präst i en medlemskyrka i Evangelische Kirche in Deutschland (EKD),
 4. präst i Skotska kyrkan (Church of Scotland),
 5. en vigd präst i Finska metodistkyrkan (Suomen metodistikirkko) eller Finlands svenska metodistkyrka som har fulla prästrättigheter i den egna kyrkan.

Präster i andra evangelisk-lutherska kyrkor och samfund kan i enskilda fall utföra en kyrklig förrättning genom biskopens beslut.

3 §

Utförandet av kyrkliga förrättningar ska avtalas med kyrkoherden. Kyrkoherden ska se till att den präst som utför förrättningen får tillräcklig information om den finländska lagstiftning som hänför sig till förrättningen och om andra omständigheter som ska beaktas.

4 §

En präst som inte är präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan utföra de kyrkliga förrättningar som avses i detta beslut genom att använda antingen Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland handbok eller sin egen kyrkas handbok.

Högmässogudstjänsterna ska förrättas enligt kyrkohandboken för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2021.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av 10.9.2002 om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar (Kyrkans författningssamling nr 86).

Redigerad