Hyppää sisältöön

Nr 149
Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn

Given i Borgå den 25 augusti 2021

————

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 11 § 1 mom. 1 punkten i kyrkolagen (1054/1993), sådan den lyder i lag 787/2010, meddelat följande interimistiska bestämmelse:

1 §

Trots bestämmelserna i Kyrkostyrelsens beslut (Nr 129) om kyrkans datasäkerhetspolicy och allmänna datasäkerhetsbestämmelse tillämpas inte punkt 2.1.7 i datasäkerhetsbestämmelserna.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Redigerad