Hyppää sisältöön

Nr 148

​​​​​​​Biskopsmötets beslut om examen som krävs för tjänster som sjukhuspräst och omsorgspräst

Given i Helsingfors den 13 april 2021

————

Biskopsmötet har i enlighet med 21 kap. 2 § 5 punkten underpunkt e i kyrkolagen meddelat följande verkställighetsbestämmelser om examen som krävs för tjänsten som sjukhuspräst:

1 §

Syftet med beslutet

Syftet med detta beslut är att säkerställa den teologiska, själavårdande och terapeutiska samt pedagogiska kompetens som krävs för att de uppgifter som hör till tjänsten som sjukhuspräst och omsorgspräst ska kunna skötas självständigt.

2 §

Examen och utbildning som krävs

Av innehavaren av en tjänst som sjukhuspräst och omsorgspräst krävs den teologiska examen som krävs för prästämbetet (KF 145) och specialutbildning inom sjukhussjälavård som anordnas av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och omfattar minst 60 studiepoäng, alternativt bindande löfte att avlägga specialutbildningen. 

3 §

Intyg 

Avlagd examen visas med intyg från högskolan och genomförd specialutbildning visas med intyg från kyrkostyrelsen.

4 §

Erkännande av examina och studieprestationer som avlagts utomlands

Vid beslut i enlighet med 6 kap. 15 § och 22 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i kyrkolagen om jämställande av utländska examina samt den behörighet som studier i utlandet medför ska utländska examina och studier jämföras med de studier som krävs enligt detta beslut. Dessutom ska bestämmelserna i 5 § i biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet (KF 145) beaktas.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2021

Detta beslut tillämpas på tjänstetillsättningsförfaranden som inleds efter att detta beslut trätt i kraft.

​​​​​​​

Redigerad