Hyppää sisältöön

Nr 145

Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet

Givet i Helsingfors den 7 december 2020

________

Biskopsmötet har med stöd av 21 kap. 2 § 5 punkten underpunkt e i kyrkolagen och 5 kap. 2 § i kyrkoordningen meddelat följande verkställighetsbestämmelser om den teologiska examen som krävs för präst- och lektorsämbetet:

1 §
​​​​​​​Mål för den teologiska examen som krävs för prästämbetet

Syftet med den teologiska examen som krävs för prästämbetet är att ge studeranden den kunskap och kompetens som är nödvändig för en självständig utövning av prästämbetet.

Examen syftar till att    

 1. ge kännedom om Bibeln, den lutherska bekännelsen och prästämbetets centrala dokument samt ge färdigheter till aktuell tolkning av dessa genom muntlig och skriftlig kommunikation,
 2. ge grundläggande kunskaper i liturgik och homiletik samt beredskap att leda de gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andakter som ingår i kyrkohandboken,
 3. ge grundläggande kunskaper i pastoralteologi och beredskap att tillämpa kunskapen i möten med människor,
 4. ge grundläggande kunskaper i pedagogik och färdigheter att leda lärandesituationer samt
 5. ge kännedom om kyrkans historia och dagens religioner och livsåskådningar samt färdigheter att föra dialog med representanter för dessa.

2 §
​​​​​​​​​​​Studiepoäng

I detta beslut avses med studiepoäng den studiepoäng som avses i 5 § i statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet (794/2004).

3 §
​​​​​​​Teologisk examen som krävs för prästämbetet

Behörighet för prästämbetet ger en teologie magisterexamen, teologie licentiatexamen eller teologie doktorsexamen enligt statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet.

I examen ska följande studier ingå:

 1. studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi, i varje läroämne och sammanlagt minst 100 studiepoäng, och religionsvetenskapliga studier minst 10 studiepoäng. I poängtalet ingår inte lärdomsprov förutom vad gäller kandidatexamen,
 2. studier i hebreiska, grekiska och latin sammanlagt minst 30 studiepoäng i åtminstone två av språken, varav det ena grekiska eller, om examen ger behörighet som religionslärare, 20 studiepoäng i åtminstone två av dessa språk,
 3. en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Om examen inte innehåller samtliga dessa studier ska den kompletteras i motsvarande grad.

4 §
​​​​​​​Teologiska studier som krävs av den som avlagt annan lämplig examen

Om en person har avlagt lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen enligt statsrådets förordning om högskolornas examenssystem (464/1998) ger en teologie magisterexamen, teologie licentiatexamen eller teologie doktorsexamen enligt statsrådets förordning om högskolornas examenssystem behörighet för prästämbetet.

I examen ska följande studier ingå:

 1. studier i hebreiska, grekiska eller latin omfattande minst 10 studiepoäng i åtminstone ett av dessa språk,
 2. studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi, i varje läroämne och sammanlagt minst 100 studiepoäng, i vilka kan ingå studier i klassiska språk, samt religionsvetenskapliga studier minst 10 studiepoäng. I poängtalet ingår inte lärdomsprov,
 3. en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Om examen inte innehåller samtliga dessa studier ska den kompletteras i motsvarande grad.

5 §
​​​​​​​Studier utomlands och utländska examina

Bestämmelser om kyrkostyrelsens uppgift att besluta om jämställande av utländska studier och utbildning samt om den behörighet som examen medför finns i 22 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i kyrkolagen.

Enligt 6 kap. 15 § i kyrkolagen kan behörighet till prästämbetet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland beviljas en person som har avlagt sin teologiska examen i en medlemsstat i Europeiska unionen och som har behörighet att verka som präst i sin egen kyrka.

En person som har avlagt teologisk examen utanför Europeiska unionen kan beviljas behörighet till prästämbetet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, om den examen som han eller hon avlagt ger behörighet att verka som präst i en medlemskyrka i Lutherska världsförbundet eller i någon annan kyrka som erkänner prästämbetet i vår kyrka. Av personen krävs dessutom i tillämpliga delar ovan nämnda teologiska studier.

6 §
​​​​​​​Studier som krävs av en präst i en annan kyrka

Av en sådan präst i någon annan evangelisk-luthersk kyrka eller i något annat kristet religionssamfund som önskar få rätt att verka som präst krävs i tillämpliga delar sådana teologiska studier som anges ovan.

7 §
​​​​​​​Studier som krävs av den som ansöker om lektorsrättigheter

Detta beslut tillämpas även på en person som avses i 6 kap. 30 § 1 mom. i kyrkoordningen och som ansöker om rätt att verka som lektor.

8 §
​​​​​​​Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Genom beslutet upphävs biskopsmötets beslut av den 11 februari 2013 om teologisk examen som krävs för prästämbetet (kyrkans författningssamling nr 114).

På en person som före den 1 januari 2021 har avlagt den teologiska examen som krävs för prästämbetet kan tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av detta beslut.

Redigerad