Hyppää sisältöön

Nr 144

Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen

Givet i Helsingfors den 7 december 2020

————

Biskopsmötet har med stöd av 21 kap. 2 § 5 punkten underpunkt e i kyrkolagen meddelat följande verkställighetsbestämmelser om högre pastoralexamen:

1 §

Målet med högre pastoralexamen är att den som avlagt examen ska ha djupa insikter i teologi, tillämpa teologin i kyrkans verksamhet samt behärska och dra nytta av förfaranden och praxis inom ledarskap, chefsarbete, styrning och konsultation samt inom förvaltning och ekonomi i kyrkans omvärld.

2 §

Domkapitlet beviljar på ansökan rätt att avlägga högre pastoralexamen. Rätt att avlägga examen kan beviljas en präst som är behörig att söka en tjänst som kyrkoherde. Domkapitlet kan fatta beslut om maximiantalet studerande som årligen inleder sina studier.

Till ansökan fogas en individuell studieplan. Domkapitlet godkänner studieplanen när det beviljar studierätt samt beslutar i vilken omfattning sökandens tidigare studier kan räknas till godo för högre pastoralexamen. Domkapitlet godkänner också eventuella ändringar i studieplanen.

3 §

Högre pastoralexamen omfattar 80 studiepoäng (sp) och består av följande helheter:

  1. studier i ledarskapsutbildning som ingår i kyrkans personalutbildning 20 sp,
  2. studier i de specialutbildningar som ingår i kyrkans personalutbildning och som fördjupar den grundläggande kompetensen för präster, stärker specialkompetensen samt breddar sakkunskapen i kyrkans arbete 40 sp,
  3. en rapport över ett utvecklingsprojekt som anknyter till studierna eller en teologisk avhandling 20 sp.

Studierna ska genomföras i enlighet med den individuella studieplan som domkapitlet godkänt.

Studierna kan bestå av delar som genomförs av kyrkostyrelsen, domkapitlen, universiteten och yrkeshögskolorna samt andra utbildningsinstanser.

Den instans som ansvarar för en studiehelhet eller en del ger den som avlagt en sådan ett intyg där studiehelhetens eller delens namn och omfattning framgår.

Domkapitlet godkänner avläggande av högre pastoralexamen och ger ett intyg över detta.

4 §

Domkapitlet i Borgå stift svarar för ordnandet av högre pastoralexamen på svenska.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Genom beslutet upphävs biskopsmötet beslut av den 13 februari 2007 om högre pastoralexamen (kyrkans författningssamling nr 106).

Om en präst innan detta beslut träder i kraft har fått rätt att avlägga högre pastoralexamen, har han eller hon trots detta besluts ikraftträdande rätt att slutföra de studier som hör till högre pastoralexamen i enlighet med det beslut som gällde vid ikraftträdandet.

Redigerad