Hyppää sisältöön

Nr 141

Kyrkostyrelsens beslut 

om examen som krävs av innehavararen av en diakonitjänst  och av tjänsteinnehavare som utför diakoniarbete som sin  huvudsakliga uppgift

Given i Helsingfors den 22 september 2020

_______

Kyrkostyrelsen har med stöd av 22 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten underpunkt b i kyrkolagen beslutat följande:

1 §

Syftet med beslutet

Syftet med detta beslut är att säkerställa den diakonala och teologiska kompetens samt den kompetens inom social- och hälsovårdsbranschen som krävs för att självständigt sköta de uppgifter som hör till diakonitjänsten.

2 §

Examen som krävs

Av innehavaren av en diakonitjänst och av tjänsteinnehavare som utför diakoniarbete som sin huvudsakliga uppgift krävs någon av följande examina

  1. Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som omfattar minst 240 studiepoäng, sjukskötare (YH). Examen ska inkludera minst 60 studiepoäng i teologi, kyrkans och församlingens arbete samt diakoni:

a) teologiska studier som ger insikter i Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv, minst 20 studiepoäng,

b) yrkesstudier i diakoni, minst 25 studiepoäng,

c) heltidspraktik inom diakonalt vårdarbete, minst 15 studiepoäng, varav minst 12 studiepoäng i en församling eller kyrklig samfällighet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

  1. yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som omfattar minst 210 studiepoäng, socionom (YH). Examen ska inkludera minst 90 studiepoäng i teologi, kyrkans och församlingens arbete samt diakoni:

a) teologiska studier som ger insikter i Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv, minst 20 studiepoäng,

b) yrkesstudier i diakoni, minst 40 studiepoäng,

c) heltidspraktik inom diakoni, minst 15 studiepoäng, varav minst 12 studiepoäng i en församling eller kyrklig samfällighet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland,

d) lärdomsprov i diakoni, minst 15 studiepoäng.

3 §

Komplettering av examen

En sådan yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), som inkluderar de studier som krävs av innehavaren av en tjänst som ungdomsarbetsledare eller av innehavaren av en tjänst som ledare för barnverksamheten ska kompletteras med studier i enlighet med 2 § 2 punkten underpunkterna b–d.

En sådan yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH) eller sjukskötare (YH) som inte inkluderar minst 60/90 studiepoäng i teologi, kyrkans och församlingens arbete samt diakoni som avses i 2 § ska kompletteras med motsvarande studier.

4 §

Intyg över avlagd examen eller studieprestationer

Avlagd examen eller de avlagda studieprestationer som förutsätts i 2 § visas med intyg från yrkeshögskolan.

5 §

Erkännande av examina och studieprestationer som avlagts utomlands

Vid beslut i enlighet med 6 kap. 15 § och 22 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i kyrkolagen om jämställande av utländska examina samt den behörighet som studier i utlandet medför ska utländska examina och studier jämföras med de studier som krävs enligt detta beslut.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2020.

Genom detta beslut upphävs kyrkostyrelsens beslut av 24.1.2017 om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete (Kyrkans författningssamling nr 124).

Detta beslut tillämpas på tjänstetillsättningsförfaranden som inleds efter att detta beslut trätt i kraft. På tjänstetillsättningsförfaranden som redan inletts när detta beslut träder i kraft tillämpas det beslut som gällde vid ikraftträdandet.

En person som avlagt examen enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut behåller sin behörighet för en sådan tjänst som motsvarar den som nämns i detta beslut.

Redigerad