Hyppää sisältöön

Nr 139
Kyrkostyrelsen beslut
om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken samt av tjänsteinnehavaren som arbetar som ledare inom småbarnspedagogiken som sin huvudsakliga uppgift

Given i Helsingfors den 26 augusti 2020

_______

Kyrkostyrelsen har med stöd av 22 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten underpunkt b i kyrkolagen beslutat följande:

1 §

Syftet med beslutet

Syftet med detta beslut är att säkerställa den teologiska och pedagogiska kompetens samt den kompetens inom småbarnspedagogik och socialarbete som krävs för att självständigt sköta de uppgifter som hör till ledaren inom småbarnspedagogiken.

2 §

Examen som krävs

Av innehavaren av en tjänst som ledare inom småbarnspedagogiken eller av tjänsteinnehavaren som arbetar som ledare inom småbarnspedagogiken som sin huvudsakliga uppgift krävs en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen omfattande minst 210 studiepoäng, socionom (YH), som inkluderar studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik omfattande minst 60 studiepoäng samt de studier som nämns i 3 §.

3 §

Studier som krävs

Examen ska inkludera minst 90 studiepoäng teologiska studier och studier som berör arbetet i kyrkan och församlingen samt kyrkans fostran och i synnerhet kyrkans småbarnspedagogik enligt följande:

  1. teologiska studier som ger insikter i Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv, minst 20 studiepoäng,
  2. yrkesstudier i kyrkans fostran och i synnerhet kyrkans småbarnspedagogik, minst 40 studiepoäng,
  3. heltidspraktik inom kyrkans fostran och i synnerhet kyrkans småbarnspedagogik, minst 15 studiepoäng, varav minst 12 studiepoäng i en församling eller kyrklig samfällighet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland,
  4. lärdomsprov i kyrkans fostran och i synnerhet kyrkans småbarnspedagogik, minst 15 studiepoäng.

​​​​

4 §

Komplettering av examen

En sådan yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), som inkluderar de studier som krävs för behörigheten för innehavaren av en diakonitjänst eller för innehavaren av en tjänst som ungdomsarbetsledare ska kompletteras med studier i enlighet med 3 § 2–4 punkten samt med studier omfattande minst 60 studiepoäng med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik.

En sådan yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), som inte inkluderar studier omfattande minst 60 studiepoäng med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik samt de studier omfattande minst 90 studiepoäng som nämns i 3 § ska kompletteras med motsvarande studier.

5 §

Intyg över avlagd examen eller studieprestationer

Avlagd examen eller de avlagda studieprestationer som förutsätts i 3 § visas med intyg från yrkeshögskolan. 

6 §

Erkännande av examina och studieprestationer som avlagts utomlands

Vid beslut i enlighet med 6 kap. 15 § och 22 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i kyrkolagen om jämställande av utländska examina samt den behörighet som studier i utlandet medför ska utländska examina och studier jämföras med de studier som krävs enligt detta beslut.

7 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2020.

Genom detta beslut upphävs 3 § i kyrkostyrelsens beslut av 24.1.2017 om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete (Kyrkans författningssamling nr 124).

Detta beslut tillämpas på tjänstetillsättningsförfaranden som inleds efter att detta beslut trätt i kraft. På tjänstetillsättningsförfaranden som redan inletts när detta beslut träder i kraft tillämpas det beslut som gällde vid ikraftträdandet.

En person som avlagt examen eller genomfört en utbildning enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut behåller sin behörighet för en sådan tjänst som motsvarar den som nämns i detta beslut.

​​​​​​​

Redigerad