Hyppää sisältöön

Nr 138
Kyrkostyrelsens beslut
​​​​​​​om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral

Given i Helsingfors den 26 augusti 2020

_______

Kyrkostyrelsen har med stöd av 22 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten underpunkt b i kyrkolagen beslutat följande:

1 §

Syftet med beslutet

Syftet med detta beslut är att säkerställa den teologiska, själavårdande, terapeutiska och pedagogiska kompetens som krävs för att självständigt sköta uppgifterna som hör till familjerådgivaren och chefen för en familjerådgivningscentral.

2 §

Examen och utbildning som krävs

Av innehavaren av en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral krävs en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och att tjänsteinnehavaren har genomgått eller förbundit sig att genomgå en specialutbildning i familjerådgivning som anordnas av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och som omfattar minst 60 studiepoäng.

3 §

Intyg

Avlagd examen visas med intyg från högskolan och genomförd specialutbildning visas med intyg från kyrkostyrelsen.

4 §

Erkännande av examina och studieprestationer som avlagts utomlands

Vid beslut i enlighet med 6 kap. 15 § och 22 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i kyrkolagen om jämställande av utländska examina samt den behörighet som studier i utlandet medför ska utländska examina och studier jämföras med de studier som krävs enligt detta beslut.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2020.

Genom detta beslut upphävs 5 § i kyrkostyrelsens beslut av 24.1.2017 om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete (Kyrkans författningssamling nr 124).

Detta beslut tillämpas på tjänstetillsättningsförfaranden som inleds efter att detta beslut trätt i kraft. På tjänstetillsättningsförfaranden som redan inletts när detta beslut träder i kraft tillämpas det beslut som gällde vid ikraftträdandet.

En person som avlagt examen enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut behåller sin behörighet för en sådan tjänst som motsvarar den som nämns i detta beslut.

​​​​​​​

Redigerad