Hyppää sisältöön

Nr 137
Kyrkostyrelsens beslut
om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ungdomsarbetsledare och av tjänsteinnehavaren som arbetar som ungdomsarbetsledare som sin huvudsakliga uppgift

Given i Helsingfors den 26 augusti 2020

_______

Kyrkostyrelsen har med stöd av 22 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten underpunkt b i kyrkolagen beslutat följande:

1 §

Syftet med beslutet

Syftet med detta beslut är att säkerställa den teologiska och pedagogiska kompetens samt den kompetens inom socialarbete, pedagogisk verksamhet och handledning som krävs för att självständigt sköta uppgifterna som hör till tjänsten som ungdomsarbetsledare.

2 §

Examen som krävs

Av innehavaren av en tjänst som ungdomsarbetsledare eller av tjänsteinnehavaren som arbetar som ungdomsarbetsledare som sin huvudsakliga uppgift krävs en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen som omfattar minst 210 studiepoäng, socionom (YH), eller en yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området som omfattar minst 210 studiepoäng, samhällspedagog (YH), som inkluderar de studier som nämns i 3 §.

3 §

Studier som krävs

Examen ska inkludera minst 90 studiepoäng i teologiska studier och studier som berör arbetet i kyrkan och församlingen samt kyrkans ungdomsarbete och fostran enligt följande:

  1. teologiska studier som ger insikter i Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv, minst 20 studiepoäng,
  2. yrkesstudier i kyrkans fostran och ungdomsarbete, minst 40 studiepoäng,
  3. heltidspraktik inom kyrkans fostran och ungdomsarbete, minst 15 studiepoäng, varav minst 12 studiepoäng i en församling eller kyrklig samfällighet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland,
  4. lärdomsprov i kyrkans fostran och ungdomsarbete, minst 15 studiepoäng.

4 §

Komplettering av examen

En sådan yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), som inkluderar de studier som krävs av innehavaren av en diakonitjänst eller av innehavaren av en tjänst som ledare för barnverksamheten ska kompletteras med studier i enlighet med 3 § 2–4 punkten.

En sådan yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH) eller en sådan yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, samhällspedagog (YH), som inte inkluderar de studier omfattande minst 90 studiepoäng som nämns i 3 § ska kompletteras med motsvarande studier.

5 §

Intyg över avlagd examen eller studieprestationer

Avlagd examen eller de avlagda studieprestationer som förutsätts i 3 § visas med intyg från yrkeshögskolan.  

6 §

Erkännande av examina och studieprestationer som avlagts utomlands

Vid beslut i enlighet med 6 kap. 15 § och 22 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i kyrkolagen om jämställande av utländska examina samt den behörighet som studier i utlandet medför ska utländska examina och studier jämföras med de studier som krävs enligt detta beslut.

7 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2020.

Genom detta beslut upphävs 2 § i kyrkostyrelsens beslut av 24.1.2017 om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete (Kyrkans författningssamling nr 124).

Detta beslut tillämpas på tjänstetillsättningsförfaranden som inleds efter att detta beslut trätt i kraft. På tjänstetillsättningsförfaranden som redan inletts när detta beslut träder i kraft tillämpas det beslut som gällde vid ikraftträdandet.

En person som avlagt examen eller genomfört en utbildning enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut behåller sin behörighet för en sådan tjänst som motsvarar den som nämns i detta beslut.

​​​​​​​

Redigerad