Hyppää sisältöön

Nr 136
Kyrkostyrelsens beslut
​​​​​​​om examen som krävs av innehavaren av en tjänst som ledare för missionsarbete och internationellt arbete och av tjänsteinnehavaren som utför arbete som hör till tjänsten som sin huvudsakliga uppgift

Given i Helsingfors den 26 augusti 2020

_______

Kyrkostyrelsen har med stöd av 22 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten underpunkt b i kyrkolagen beslutat följande:

1 §

Syftet med beslutet

Syftet med detta beslut är att säkerställa den kompetens som krävs för att självständigt sköta uppgifterna som hör till tjänsten som ledare för missionsarbete och internationellt arbete.

2 §

Examen och studier som krävs

Av ledaren för missionsarbete och internationellt arbete samt av tjänsteinnehavaren som har sådant arbete som sin huvudsakliga uppgift krävs:

  1. examen enligt kyrkostyrelsens beslut av (Diakonitjänst), nr 137 (Ungdomsarbetsledare) eller nr 139 (Ledare för barnverksamheten). I denna examen ska ingå eller separat vid yrkeshögskola ha genomförts studier i mission och internationell diakoni omfattande minst 8 studiepoäng, eller
  2. någon annan lämplig högskoleexamen. Därutöver ska tjänsteinnehavaren ha genomgått eller förbundit sig att genomgå en specialutbildning i internationellt arbete som anordnas av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och som omfattar minst 25 studiepoäng.

3 §

Intyg över avlagd examen eller studieprestationer

Avlagd examen eller avlagda studieprestationer visas med intyg från högskolan. Genomförd specialutbildning visas med intyg från kyrkostyrelsen.

4 §

Erkännande av examina och studieprestationer som avlagts utomlands

Vid beslut i enlighet med 6 kap. 15 § och 22 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i kyrkolagen om jämställande av utländska examina samt den behörighet som studier i utlandet medför ska utländska examina och studier jämföras med de studier som krävs enligt detta beslut.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2020.

Genom detta beslut upphävs 4 § i kyrkostyrelsens beslut av 24.1.2017 om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete (Kyrkans författningssamling nr 124).

Detta beslut tillämpas på tjänstetillsättningsförfaranden som inleds efter att detta beslut trätt i kraft. På tjänstetillsättningsförfaranden som redan inletts när detta beslut träder i kraft tillämpas det beslut som gällde vid ikraftträdandet.

En person som avlagt examen enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut behåller sin behörighet för en sådan tjänst som motsvarar den som nämns i detta beslut.

​​​​​​​

Redigerad