Hyppää sisältöön

Nr 135

Kyrkostyrelsens beslut  om examen som krävs för kantorstjänst

Given i Helsingfors den 26 augusti 2020

_______

Kyrkostyrelsen har med stöd av 22 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten underpunkt b i kyrkolagen och 6 kap. 6 § i kyrkoordningen beslutat följande:

1 §

Syftet med beslutet

Syftet med detta beslut är att säkerställa den musikaliska, teologiska, pedagogiska och tillämpade kompetens som krävs för att sköta en kantors uppgifter.

2 §

Kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen (B-nivå)

Församlingen kan ha en kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen (B-nivå) och för vilken någon av följande examina krävs:

 1. magisterexamen i musik,
 2. magisterexamen i filosofi eller pedagogik med musikpedagogik som huvudämne, 
 3. yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, musiker (högre YH) eller musikpedagog (lägre YH).

3 §

Kantorstjänst som förutsätter högskoleexamen (C-nivå)

Församlingen kan ha en kantorstjänst som förutsätter högskoleexamen (C-nivå) och för vilken någon av följande examina ger behörighet:

 1. kandidatexamen i musik,
 2. yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, musikpedagog (YH),
 3. yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, musiker (YH).

4 §

Kantorstjänst som förutsätter högsta examensnivå (A-nivå)

Församlingen kan ha en kantorstjänst som förutsätter högsta examensnivå (A-nivå) och för vilken någon av följande examina och studier krävs:

 1. den examen som avses i 2 §. I denna examen ska ingå eller därutöver krävs universitetsstudier på A-nivå i orgelspel, sång eller körledning,
 2. den examen som avses i 2 §. Utöver de fördjupade studierna inom examen krävs studier på B-nivå i körledning, sång eller orgelspel,
 3. utöver magisterexamen i musik som avses i 2 § krävs någon av följande examina som anknyter till eller stöder utövandet av kyrkomusik:   
  ​​​​​​​a) ytterligare en magisterexamen i musik,
  ​​​​​​​b) licentiatexamen i musik,
  c) doktorsexamen i musik.

5 §

Innehållet i examen som krävs för kantorstjänst

I examen som ger behörighet för kantorstjänst ska följande studier ingå:

 1. studier i gudstjänstmusik och musik vid kyrkliga förrättningar och församlingsevenemang, i vilka ingår studier i sång, musikledning och orgelspel med musik av olika stilar samt instrumentvård, sammanlagt minst 90 studiepoäng,
 2. teologiska studier som omfattar bibelkunskap, kyrkans bekännelse och gudstjänstliv, minst 10 studiepoäng,
 3. pedagogiska studier som anknyter till konfirmandundervisningen och musikfostran i en församling, sammanlagt minst
  ​​​​​​​a) för kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen (B-nivå) 10 studiepoäng,
  ​​​​​​​b) för kantorstjänst som förutsätter högskoleexamen (C-nivå) 5 studiepoäng,
  c) för kantorstjänst som förutsätter examen på högsta nivå (A-nivå) 10 studiepoäng,
 4. en studiehelhet i vilken ingår tillämpade studier i kyrkomusik samt handledd praktik på heltid i en församling inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, sammanlagt minst
  ​​​​​​​a) för kantorstjänst som förutsätter högre högskoleexamen (B-nivå) 20 studiepoäng,
  ​​​​​​​b) för kantorstjänst som förutsätter högskoleexamen (C-nivå) 10 studiepoäng,
  ​​​​​​​c) för kantorstjänst som förutsätter examen på högsta nivå (A-nivå) 20 studiepoäng.

6 §

Komplettering av examen

Om den avlagda examen inte inkluderar alla de studier som nämns i 5 § ska den kompletteras med motsvarande studier för att behörigheten ska uppnås.

7 §

Intyg över avlagd examen och studieprestationer

Avlagd examen eller de avlagda studieprestationer som förutsätts i 6 § visas med intyg från högskolan.

8 §

Erkännande av examina och studieprestationer som avlagts utomlands

Vid beslut i enlighet med 6 kap. 15 § och 22 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i kyrkolagen om jämställande av utländska examina samt den behörighet som studier i utlandet medför ska utländska examina och studier jämföras med de studier som krävs enligt detta beslut.

9 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2020.

Genom detta beslut upphävs kyrkostyrelsens beslut av den 8 december 2015 om examina som krävs för kantorstjänst (Kyrkans författningssamling nr 123).

Detta beslut tillämpas på tjänstetillsättningsförfaranden som inleds efter att detta beslut trätt i kraft. På tjänstetillsättningsförfaranden som redan inletts när detta beslut träder i kraft tillämpas det beslut som gällde vid ikraftträdandet.

En person som avlagt examen enligt kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut behåller sin behörighet för en sådan tjänst som motsvarar den som nämns i detta beslut.

Redigerad