Hyppää sisältöön

Nro 131

Kyrkostyrelsen interimistiska bestämmelse om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas samt kyrkostyrelsens förvaltning under undantagsförhållanden

 

Given i Helsingfors den 24 mars 2020

————

Kyrkostyrelsen har med stöd av 25 kap. 14 § 2 mom. 2, 3 och 5 punkten i kyrkolagen (1054/1993), sådana de lyder i lag 1498/2015, meddelat följande interimistiska bestämmelse:

1 §

Trots bestämmelserna i 8 kap. 5 § 2 mom. i kyrkoordningen (1055/1993) och 11 kap. 11 § i kyrkolagen kan kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige sammankallas omedelbart under sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011). Fullmäktige är beslutfört när mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

Om kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige inte kan sammankallas beslutfört och vägande skäl kräver omedelbara beslut, har kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet rätt att besluta om ärenden som gäller organiseringen av församlingens eller den kyrkliga samfällighetens förvaltning, reglementet eller instruktionen, delegering av behörighet, budget och skatter samt andra ärenden som det bestämts att fullmäktige ska besluta om.

Kyrkorådet eller gemensamma kyrkorådet ska så snart som möjligt sända de beslut som avses i 2 mom. till fullmäktige för beslut. Kyrkorådets eller gemensamma kyrkorådets beslut gäller tills fullmäktige har fattat beslut i ärendet.

2 §

Om församlingens eller den kyrkliga samfällighetens organ eller kyrkostyrelsen eller dess organ inte kan sammankallas under undantagsförhållanden, kan organen hålla elektroniska sammanträden. Vid ett elektroniskt sammanträde krävs det att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor.

Allmänheten ska kunna följa kyrkofullmäktiges eller gemensamma kyrkofullmäktiges offentliga sammanträden också till den del någon deltar i ett sammanträde på elektronisk väg.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 25 mars 2020 och gäller lika länge som det genom förordning av statsrådet föreskrivs om tillämpningen av befogenheter enligt II avdelningen i beredskapslagen, om inte något annat beslutas. Beslutet gäller dock högst till och med den 31 augusti 2020.

 

Redigerad