Hyppää sisältöön

Nr 130 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 2019

_______

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 11 § 2 mom. i kyrkolagen (1054/1993) beslutat följande:

1 §
Tillämpningsområde

 

I detta beslut bestäms om avgifterna, grunderna för avgifterna och de avgifter som tas ut för intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna och kyrkoböckernas digitala material i församlingar och centralregister.

2 §
Avgiftsbelagda intyg

 

För intyg ur kyrkböcker tas avgift ut enligt följande:

  1. ett intyg som upprättas manuellt:

a) 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeakter;

b) 9 euro, om uppgiften hämtas ur kyrkoböcker i bokform och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt;

c) 30 euro för andra intyg än sådana som avses i punkt b och som upprättas utgående från uppgifter i kyrkböckerna; om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika ändamål, debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg;

  1.  45 euro för huvudpersonens del för ett intyg som upprättats med hjälp av KirDi-funktionen i kyrkans gemensamma medlemsdatasystem och 9 euro för ett intyg som gäller huvudpersonen; för varje person upprättas ett eget intyg; levande barn antecknas dock i föräldrarnas intyg; om två eller flera intyg med samma innehåll beställs för olika användningsändamål debiteras priset på det ursprungliga intyget för alla intyg,
  2.  intyg över enstaka uppgifter om en församlingsmedlem vilket skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter (levnadsintyg) 9 euro,
  3.  utdrag ur dopboken, ämbetsbevis på flera språk och vigselattest på engelska 9 euro,
  4.  45 euro för ett intyg som upprättas för släktforskning; om upprättandet tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period,
  5.  45 euro för ett intyg för vetenskaplig forskning; om utarbetandet tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period,
  6.  en kopia av ett tidigare upprättat intyg som baserar sig på uppgifter i kyrkböckerna 9 euro,
  7.  arbete som föranleds av kopiering av bildfiler i digitaliserade kyrkböcker 45 euro; om kopieringen tar längre tid än 30 minuter, debiteras 20 euro som tilläggsavgift för varje påbörjad 30 minuters period. Dessutom debiteras 9 euro per sida för kopiering av material som baserar sig på kyrkböcker.

3 §
Avgiftsfria intyg

Avgiftsfria intyg är intyg över prövning av hinder mot äktenskap samt andra intyg som utfärdas avgiftsfritt enligt lag.

4 §
Övriga avgifter

För ett intyg tas det oberoende av leveranssätt ut en expeditionsavgift på 5,50 euro, som också inkluderar fakturering. Om fakturan på kundens begäran sänds till en annan adress än intyget debiteras 5,50 euro för både faktureringen och leveransen av intyget. För intyg som sänds med postförskott debiteras en postförskottsavgift. För intyg som skickas utomlands debiteras dessutom avgifter för post - och banktjänster.

För betalningspåminnelse debiteras 5 euro.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 1.1.2020. Genom detta beslut upphävs Kyrkostyrelsens beslut av den 21 april 2015 om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna (Kyrkans författningssamling nr 117).

För intyg i fråga om vilka ett ärende har inletts före ikraftträdandet av detta beslut tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Redigerad