Hyppää sisältöön

Nr 128 Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan

Utfärdat i Helsingfors den 8 april 2019

__________

 

Biskopsmötet har med stöd av 5 kap. 9 § 4 punkten underpunkt a i kyrkoordningen (1055/1993) beslutat följande:

1 §

En person som ska bli medlem i kyrkan och är 15–17 år ska delta i undervisning enligt den plan för konfirmandundervisning som biskopsmötet godkänt.

Den som genomgår konfirmandundervisning kan döpas och anslutas till kyrkan i början av konfirmandtiden, om han eller hon har fått minst fem timmars undervisning.

2 §

En vuxen som vill bli medlem i kyrkan ska ha genomgått konfirmandundervisning. Konfirmandundervisningen för en vuxen planeras individuellt i samråd med personen själv utifrån den plan för konfirmandundervisning som biskopsmötet godkänt.

Konfirmandundervisningen för vuxna omfattar minst 20 timmar.

Av vägande skäl kan man avvika från undervisningens omfattning.

3 §

Detta beslut träder i kraft samma dag som den kyrkoordning som kyrkomötet godkände den 16 maj 2018.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av den 15 september 2004 om den undervisning som skall ges den som ansluter sig till kyrkan (kyrkans författningssamling nr 96).

 

Redigerad