Hyppää sisältöön

Nr 127 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans specialutbildningar för krävande specialuppgifter

Givet i Helsingfors den 11 december 2018

______

Kyrkostyrelsen har med stöd av 22 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten underpunkt b i kyrkolagen fattat följande beslut:

1 §
Målsättningar för kyrkans specialutbildningar

 

Kyrkans specialutbildningar är en del av personalutbildningen vid Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland med målsättningen att fördjupa grundläggande kompetens hos kyrkans anställda, förstärka specialkompetens och bredda sakkunskap inom kyrkans arbete.

Specialutbildningarna omfattar minst 30 studiepoäng och är huvudsakligen avsedda att avläggas efter en högskoleexamen för att fördjupa eller bredda yrkesmässig kompetens eller specialkompetens inom krävande specialområden samt utveckla särskild sakkunskap hos personer som redan verkat inom arbetslivet. Målet är att deltagarna:

a) fördjupar, utvecklar och breddar sin yrkeskompetens och specialkompetens;

b) kan utnyttja sin kompetens och särskild sakkunskap för att bedöma och utveckla verksamhet, yrkesmässiga principer och praxis;

c) kan verka i sakkunniguppgifter inom sitt eget specialområde vid församlingar, nätverk och samfund som hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

2 §
Specialutbildningar

 

Kyrkostyrelsen ordnar specialutbildningar som ger kompetens för utbildningsområdesspecifika uppgifter inom kyrkan. Specialutbildningarna i detta beslut omfattar:

  • Specialutbildning inom sjukhussjälavård (60 sp)
  • Specialutbildning inom familjerådgivning (60 sp)
  • Kyrkans handledarutbildning (60 sp)
  • Kyrkans specialutbildning inom organisationsrådgivning (45 sp)

3 §
Anordnare av specialutbildningar

 

Moduler som ingår i utbildningarna kan utöver Kyrkostyrelsen anordnas av domkapitel, utbildningsinstitutioner och organisationer.

4 §
Genomförande av studierna

 

Specialutbildningar genomförs enligt beskrivningen för respektive utbildning. Utbildningens anordnare ger ett intyg över enskilda genomförda moduler.

5 §
Intyg

 

Kyrkostyrelsen ger ett intyg över genomförd specialutbildning av vilket framgår utbildningens omfattning och kompetensmål.

6 §
Offentlig katalog över kyrkans specialutbildningar

 

Kyrkostyrelsen upprätthåller en offentlig katalog över kyrkans specialutbildningar. I katalogen antecknas specialutbildningarnas namn, omfattning, kompetensmål och målgrupper. I katalogen kan även antecknas andra nödvändiga uppgifter.

7 §
Ikraftträdande

 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

 

Redigerad