Hyppää sisältöön

Nr 125 Kyrkostyrelsens beslut om ändring av kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna

Utfärdat i Helsingfors den 21 mars 2017

 

_______

 


 

I enlighet med det beslut som fattats av kyrkostyrelsen med stöd av 16 kap. 11 § 2 mom. i kyrkolagen (1054/1993), sådant det lyder i lag 787/2010,
ändras 2 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten i kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna av den 1 april 2014 som följer:

2 §
Avgiftsbelagda intyg
 

För intyg tas avgifter ut enligt följande:

1) för andra intyg som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem än sådana som avses i 1 § 9 euro,

2) för ett intyg som utfärdas manuellt:

a) 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeblad;

b) 9 euro, om uppgiften hämtas ur bokformade kyrkoböcker och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt;

c) 30 euro för utfärdande av ett intyg utgående från uppgifter ur kyrkoböckerna som inte avses i punkt b; om två eller fler intyg med samma innehåll för olika ändamål beställs, uppbärs för det första intyget 30 euro och för varje följande 9 euro;
 

− − − − − − − − − − − − − − − − − − −
 

5) för en kopia av ett släktutredningskoncept som finns på pastorsexpeditionen eller hos centralregistret 9 euro per sida.
 

________

 

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 2017.

För intyg som beställts innan detta beslut träder i kraft tillämpas dock 2 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten i det beslut som var i kraft när detta beslut trädde i kraft.
 

_______

 

Dessa ändringar har implementerats i nr 117 i författningssamlingen.

 

Redigerad