Hyppää sisältöön

Nr 124 Kyrkostyrelsens beslut om examina som förutsätts av vissa tjänsteinnehavare i andligt arbete

Givet i Helsingfors den 24 januari 2017

__________

 

Upphävts genom kyrkostyrelsens beslut 26.8.2020/136-139 fr.o.m. 1.9.2020 och genom kyrkostyrelsens beslut 22.9.2020/141 fr.o.m 1.11.2020.​​​​​​​​​​​​​​

__________

​​​​​​​

Kyrkostyrelsen har med stöd av 22 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten underpunkt b i kyrkolagen fattat följande beslut:

1 §
Diakonitjänst och tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom diakonin

 

Av en innehavare av en diakonitjänst och en tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom diakonin krävs yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, socionom (YH), som omfattar minst 210 studiepoäng eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH), som omfattar minst 240 studiepoäng.

Examen ska inkludera minst 90 studiepoäng teologiska studier och studier som berör arbetet i församlingarna och kyrkan samt diakonin enligt följande:

 1. Teologiska studier som ger insikter i Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv, minst 20 studiepoäng
 2. Yrkesstudier i diakoni, minst 40 studiepoäng
 3. Heltidspraktik inom diakonin, minst 15 studiepoäng, varav minst 12 studiepoäng i en församling eller kyrklig samfällighet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 4. Lärdomsprov i diakoni, minst 15 studiepoäng.

2 §
Ungdomsarbetsledartjänst och tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom ungdomsarbetet

 

Av en ungdomsarbetsledare och en tjänsteinnehavare med huvudsaklig uppgift inom ungdomsarbetet krävs yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, socionom (YH), som omfattar minst 210 studiepoäng eller yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska området, samhällspedagog (YH), som omfattar minst 210 studiepoäng.

Examen ska inkludera minst 90 studiepoäng teologiska studier och studier som berör arbetet i församlingarna och kyrkan samt kyrkans ungdomsarbete och fostran enligt följande:

 1. Teologiska studier som ger insikter i Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv, minst 20 studiepoäng
 2. Yrkesstudier i kyrkans fostran och ungdomsarbete, minst 40 studiepoäng
 3. Heltidspraktik inom kyrkans fostran och ungdomsarbete, minst 15 studiepoäng, varav minst 12 studiepoäng i en församling eller kyrklig samfällighet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 4. Lärdomsprov i kyrkans fostran och ungdomsarbete, minst 15 studiepoäng.

3 §
Tjänst som ledare för barnverksamheten

 

Av en ledare för barnverksamhet krävs yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, socionom (YH), som omfattar minst 210 studiepoäng.

Examen ska inkludera minst 60 studiepoäng med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik som ger behörighet som barnträdgårdslärare och minst 90 studiepoäng teologiska studier och studier som berör arbetet i församlingarna och kyrkan samt kyrkans småbarnspedagogik enligt följande:

 1. Teologiska studier som ger insikter i Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv, minst 20 studiepoäng
 2. Yrkesstudier i kyrkans fostran och i synnerhet kyrkans småbarnspedagogik, minst 40 studiepoäng
 3. Heltidspraktik inom kyrkans småbarnspedagogik, minst 15 studiepoäng, varav minst 12 studiepoäng i en församling eller kyrklig samfällighet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 4. Lärdomsprov inom kyrkans småbarnspedagogik, minst 15 studiepoäng.

4 §
Tjänst som ledare för mission och internationellt arbete eller tjänst som missionssekreterare

 

Av en ledare för mission och internationellt arbete och av en missionssekreterare krävs examen enligt 1, 2 eller 3 § ovan och, inkluderat i denna examen eller separat avlagt, yrkeshögskolestudier i mission och internationell diakoni som omfattar minst 8 studiepoäng, eller annan lämplig högskoleexamen.

5 §
Tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral

 

Av en innehavare av en tjänst som familjerådgivare och en chef för en familjerådgivningscentral krävs lämplig högre högskoleexamen och specialiseringsutbildning för familjerådgivare som omfattar minst 60 studiepoäng arrangerad av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland alternativt bindande löfte att avlägga dessa studier.

6 §
Intyg över examen eller studier

 

Avlagd examen eller utförda studier visas med ett betyg som utfärdats av utbildningsanordnaren.

7 §
Godkännande av examina och studier utomlands
 

I fråga om examina som avlagts och studier som genomförts utomlands iakttas bestämmelserna i 6 kap. 15 § och 22 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten i kyrkolagen så, att den utländska examen jämförs med de studier som anges ovan i detta beslut för att avgöra huruvida den kan erkännas, jämställas och godkännas för behörighet.

8 §
Ikraftträdande

 

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2017.

Genom beslutet upphävs Kyrkostyrelsens beslut av den 8 december 2015 om examina som krävs för en tjänst för diakonin (Kyrkans författningssamling nr 122).

Detta beslut tillämpas på tjänstetillsättningsprocesser som inleds efter att beslutet har trätt i kraft.

En person som avlagt examen enligt Kyrkostyrelsens eller biskopsmötets tidigare beslut är fortsättningsvis behörig för tjänster som motsvarar de tjänster som nämns i 1, 2, 3 eller 4 § i detta beslut.

 

Redigerad