Hyppää sisältöön

Nr 121 Kyrkostyrelsens beslut om tidtabell för digitalisering av manuellt förda kyrkoböcker

Givet i Helsingfors den 13 oktober 2015

 

_________

                    

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 11 § 1 mom. 1 punkten i kyrkolagen (1054/1993), sådant det lyder i lag 787/2010, utfärdat följande beslut:

1 §
 

Församlingarna ska senast vid utgången av år 2016 digitalisera och indexera sina manuellt förda kyrkoböcker.

2 §
 

De digitaliserade och indexerade kyrkoböckerna ska granskas och de fel och brister som uppdagas vid granskningen ska korrigeras före utgången av år 2017.

3 §
 

Kyrkostyrelsen kan av särskilda skäl på skriftlig ansökan bevilja en församling högst sex månader tilläggstid för digitaliseringen och indexeringen. Tilläggstid för granskning eller korrigering beviljas inte.

4 §
 

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2015.

 

Redigerad