Hyppää sisältöön

Nr 120 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetsbestämmelser

Utfärdat i Kotka den 20 maj 2015

 

_______
 

 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 11 § 1 mom. i kyrkolagen (1054/1993), sådant det lyder i lag 787/2010, utfärdat följande beslut:

1 §
 

Kyrkans datasäkerhetsbestämmelser ges i det bifogade dokumentet Kyrkans allmänna datasäkerhetsbestämmelser 2016.

2 §
 

De krav på nivån på hanteringen av datasäkerheten samt på säkerheten i datanäten, arbetsstationerna, servrarna och användarrättigheterna som läggs fram i Kyrkans allmänna datasäkerhetsbestämmelser 2016 förpliktigar församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, domkapitlen och Kyrkostyrelsen så att de nya och förändrade kraven ska vara uppfyllda senast den 30 juni 2016.

3 §
 

Beviljandet av riksomfattande databehandlings- och kundservicerättigheter till kyrkans gemensamma medlemsregister (medlemsdatasystemet Kirjuri) förutsätter att den församling eller det centralregister som anhåller om rättigheter uppfyller de gällande kraven.

Begränsade riksomfattande rättigheter kan av särskilda skäl beviljas för en bestämd tid trots att den församling eller det centralregister som anhåller om rättigheter inte uppfyller alla krav på grundnivån.

4 §
 

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2015.

Genom detta beslut upphävs Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetsbestämmelser av den 18 oktober 2011 (Kyrkans författningssamling nr 109).

Det upphävda beslutet om kyrkans datasäkerhetsbestämmelser tillämpas emellertid tills kraven enligt föreliggande beslut beträffande nivån på hanteringen av datasäkerheten samt på säkerheten i datanäten, arbetsstationerna, servrarna och användarrättigheterna uppnåtts i IT-området, den ekonomiska församlingsenheten och domkapitlet.
 

_______
 

 

Kyrkans datasäkerhetsbestämmelser 2016 finns som bilaga till cirkulär 12/2015.

 

Redigerad