Hyppää sisältöön

Nr 117 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna

Utfärdat i Helsingfors den 1 april 2014


________
 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 11 § 2 mom. i kyrkolagen (1054/1993) sådant det lyder i lag 787/2010 utfärdat följande beslut:

1 §
Avgiftsfria intyg
 

Ett intyg (ämbetsbevis) med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter och som har skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem är avgiftsfritt.

2 §
Avgiftsbelagda intyg
 

För intyg tas avgifter ut enligt följande:

1) för andra intyg som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem än sådana som avses i 1 § 9 euro, (21.3.2017/125)

2) för ett intyg som utfärdas manuellt:

a) 9 euro, om uppgiften hämtas ur familjeblad;

b) 9 euro, om uppgiften hämtas ur bokformade kyrkoböcker och uppgifterna berör huvudpersonens enskilda äktenskaps-, flytt- eller dödsuppgifter eller kyrklig akt;

c) 30 euro för utfärdande av ett intyg utgående från uppgifter ur kyrkoböckerna som inte avses i punkt b; om två eller fler intyg med samma innehåll för olika ändamål beställs, uppbärs för det första intyget 30 euro och för varje följande 9 euro;

(21.3.2017/125)

3) för utfärdande av ett intyg för släktforskning 30 euro om utfärdandet tar längre tid än 30 minuter tas en tilläggsavgift på 15 euro ut för varje påbörjad 30 minuters period,

4) för utfärdandet av ett intyg för vetenskaplig forskning 30 euro; om utfärdandet tar längre tid än 30 minuter tas en tilläggsavgift på 12 euro ut för varje påbörjad 30 minuters period,

5) för en kopia av ett släktutredningskoncept som finns på pastorsexpeditionen eller hos centralregistret 9 euro per sida. (21.3.2017/125)

Ett intyg har utfärdats manuellt på det sätt som avses i 2 punkten när uppgifter för det har hämtats ur något annat register än kyrkans gemensamma medlemsdataregister eller när intyget till följd av användningsändamålet annars kräver att det utfärdas separat.

3 §
Övriga avgifter
 

För ett avgiftsbelagt intyg som skickas per post debiteras en expeditionsavgift på 5,50 euro som inkluderar fakturering och postning. Dessutom debiteras en eventuell postförskottsavgift. För intyg som skickas utomlands debiteras dessutom post- och bankserviceavgifter.

Om fakturan på kundens begäran skickas till en annan adress än intyget, debiteras en avgift på 5,50 euro för sändningen av fakturan.

För betalningspåminnelse debiteras 5 euro. (21.4.2015/119)

4 §
Ikraftträdande
 

Detta beslut träder i kraft den 15 april 2014 och upphäver Kyrkostyrelsens beslut av den 21 januari 2014 om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna (Kyrkans författningssamling nr 115).
 

________
 

 

Beslut nr 119 trädde i graft den 1 juni 2015.
 

________
 

Beslut nr 125 trädde i graft den 1 maj 2017.

 

Redigerad