Hyppää sisältöön

Nr 116 Biskopsmötets beslut om pastoralexamen

Givet i Helsingfors den 4 december 2013

_______
 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 6 kap. 12 § i kyrkoordningen fattat följande beslut:

1 §
Målet med pastoralexamen
 

Målet med pastoralexamen är att en präst eller lektor fördjupar sin kärnkompetens och får stöd för sin utveckling till expert inom kyrkans arbete.

Den som avlagt examen känner det centrala innehållet i Bibeln och den lutherska bekännelsen och förstår kyrkans tradition. Han eller hon har gjort sig förtrogen med kyrkans olika verksamhetsområden och kan tolka det kristna budskapet i en föränderlig omvärld.

2 §
Innehållet i pastoralexamen
 

Pastoralexamen omfattar 40 studiepoäng (sp).

Examen består av följande studiehelheter:

  1. ordinationsförberedelse (3 sp),
  2. församlingsintroduktion (0 sp),
  3. ord och livet (6 sp),
  4. kyrkans tro, bekännelse och ekumenik (6 sp),
  5. spiritualitet och gudstjänstliv (4 sp),
  6. diakoni, mission och globalt ansvar (5 sp),
  7. kommunikation och växelverkan (3 sp),
  8. själavård (4 sp),
  9. kristen fostran (4 sp),
  10. arbetsplatser och förvaltning (5 sp).

3 §
Introduktion och studieplan
 

För studenten utses en handledare som under ordinationsförberedelsen tillsammans med studenten planerar och genomför introduktionen i en församling. Efter introduktionen gör studenten tillsammans med stiftsdekanen upp en individuell studieplan.

4 §
Genomförande av studierna
 

Studiehelheterna 1, 2, 4 och 10 genomförs på det sätt som domkapitlet bestämmer och domkapitlet ansvarar för dem. Studiehelheterna 3 och 5 – 9 genomförs på det sätt som Kyrkans utbildningscentral bestämmer och utbildningscentralen ansvarar för dem.

Domkapitlet i Borgå stift ordnar och ansvarar för pastoralutbildningen på svenska.

Den instans som ansvarar för studiehelheten ger efter godkänd prestation studenten ett intyg av vilket studiehelhetens namn och omfattning framgår.

5 §
Intyg
 

Domkapitlet utfärdar ett intyg över pastoralexamen. På intyget antecknas examens omfattning och mål samt tillgodoräknande av tidigare inhämtad kompetens som fastställts och erkänts.

6 §
Ikraftträdande
 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut om pastoralexamen av den 13 september 2000 (Kyrkans författningssamling nr 80) jämte ändringar.

Om en präst eller lektor innan detta beslut träder i kraft har kommit överens med domkapitlet om att avlägga pastoralexamen, kvarstår rätten att avlägga hela pastoralexamen enligt tidigare gällande examensfordningar till utgången av år 2017. Domkapitlet bestämmer vid behov vilka delexamina avlagda enligt tidigare gällande bestämmelser som motsvarar de studiehelheter eller delar av dem som nämns i detta beslut.

 

Redigerad