Hyppää sisältöön

Nr 115 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböckerna

Utfärdat i Helsingfors den 21 januari 2014

 

_______
 

 

Upphävts fr.o.m. 1.4.2014 genom kyrkostyrelsens beslut 15.4.2014/117.
 

_______
 

 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 11 § 2 mom. i kyrkolagen (1054/1993) sådant det lyder i lag 787/2010 utfärdat följande beslut:

1 §
Avgiftsfria intyg
 

Ett intyg (ämbetsbevis) med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter och som har skrivits ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem är avgiftsfritt.

2 §
Avgiftsbelagda intyg
 

För intyg tas avgifter ut enligt följande:

1) för andra intyg som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsdatasystem än sådana som avses i 1 § 7 euro,

2) för ett intyg som utfärdas manuellt 30 euro,

3) för utfärdande av ett intyg för släktforskning 30 euro, om utfärdandet tar längre tid än 30 minuter tas en tilläggsavgift på 15 euro ut för varje påbörjad 30 minuters period,

4) för utfärdandet av ett intyg för vetenskaplig forskning 30 euro, om utfärdandet tar längre tid än 30 minuter tas en tilläggsavgift på 12 euro ut för varje påbörjad 30 minuters period,

5) för en kopia av ett släktutredningskoncept som finns på pastorsexpeditionen eller hos centralregistret 7 euro per sida.

Ett intyg har utfärdats manuellt på det sätt som avses i 2 punkten när uppgifter för det har hämtats ur något annat register än kyrkans gemensamma medlemsdataregister eller när intyget till följd av användningsändamålet annars kräver att det utfärdas separat.

3 §
Övriga avgifter
 

För ett avgiftsbelagt intyg som skickas per post debiteras en expeditionsavgift på 5,50 euro som inkluderar fakturering och postning. Dessutom debiteras en eventuell postförskottsavgift. För intyg som skickas utomlands debiteras dessutom post- och bankserviceavgifter.

Om fakturan på kundens begäran skickas till en annan adress än intyget, debiteras en avgift på 5,50 euro för sändningen av fakturan.

För betalningspåminnelse debiteras 7 euro.

4 §
Ikraftträdande
 

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2014 och upphäver Kyrkostyrelsens beslut av den 21 februari 2009 om avgifter för ulämnande av uppgifter ur kyrkböckerna (Kyrkans författningssamling nr 107).

För intyg som beställts innan detta beslut träder i kraft tas avgift ut enligt det beslut som gällde när intyget beställdes.

 

Redigerad