Hyppää sisältöön

Nr 114 Biskopsmötets beslut om teologisk examen som krävs för prästämbetet

Givet i Hyvinge den 11 september 2013

_______
 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 5 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i kyrkoordningen utfärdat följande beslut om den teologiska examen som godkänns som behörighetsvillkor för prästämbetet:

1 §
Syftet med den teologiska examen som krävs för prästämbetet
 

Syftet med examen är att ge den kunskap och kompetens som är nödvändig för en självständig utövning av prästämbetet.

Syftet med examen är att ge kännedom om Bibeln, den lutherska bekännelsen och prästämbetets centrala dokument samt färdigheter till aktuell tolkning av dessa genom muntlig och skriftlig kommunikation; att ge grundläggande kunskaper i liturgik och homiletik samt färdigheter att leda de gudstjänster, kyrkliga förrättningar och andakter som ingår i kyrkohandboken; att ge grundkunskaper i pastoralteologi och färdigheter att tillämpa dem i mötet med människor; att ge grundkunskaper i pedagogik och färdigheter att leda inlärningsprocesser; och att ge kännedom om kyrkans historia och dagens religioner och världsåskådningar samt färdigheter att föra dialog med representanter för dessa.

2 §
Studiepoäng
 

I detta beslut används som enhet för dimensioneringen av studierna studiepoäng enligt statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004).

3 §
Teologisk examen som krävs för prästämbetet
 

Behörighet för prästämbetet ger en teologie magisterexamen, teologie licentiatexamen eller teologie doktorsexamen enligt statsrådets förordning om universitetsexamina.

I examen ska följande studier ingå:

  1. studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi, i varje läroämne och sammanlagt minst 100 studiepoäng, och religionsvetenskapliga studier minst 10 studiepoäng. I poängtalet ingår inte lärdomsprov förutom vad gäller kandidatexamen;
  2. studier i hebreiska, grekiska och latin sammanlagt minst 30 studiepoäng i åtminstone två av språken, varav det ena grekiska eller, om examen ger behörighet som religionslärare, 20 studiepoäng i åtminstone två av dessa språk;
  3. en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom evangelisklutherska kyrkan i Finland.

Om examen inte innehåller samtliga dessa studier ska den kompletteras i motsvarande grad.

4 §
Teologiska studier som krävs av den som har avlagt annan lämplig examen
 

Om en person har avlagt lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen enligt statsrådets förordning om högskolornas examenssystem (464/1998) ger en teologie magisterexamen, teologie licentiatexamen eller teologie doktorsexamen enligt statsrådets förordning om högskolornas examenssystem behörighet för prästämbetet.

I examen ska följande studier ingå:

  1. studier i hebreiska, grekiska eller latin omfattande minst 10 studiepoäng i åtminstone ett av dessa språk;
  2. studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi, i varje läroämne och sammanlagt minst 100 studiepoäng, i vilka kan ingå studier i klassiska språk, samt religionsvetenskapliga studier minst 10 studiepoäng. I poängtalet ingår inte lärdomsprov;
  3. en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom evangelisklutherska kyrkan i Finland.

Om examen inte innehåller samtliga dessa studier ska den kompletteras i motsvarande grad.

5 §
Studier utomlands och utländska examina
 

Beslut om erkännande, jämställande och godkännande av examina som avlagts utomlands och studier som genomförts utomlands fattas av Kyrkostyrelsen enligt bestämmelserna i kyrkolagen.

6 §
Studier som krävs av en präst i en annan kyrka
 

Av en sådan präst i någon annan evangeliskluthersk kyrka eller i något annat kristet religionssamfund som önskar få rätt att verka som präst krävs i tillämpliga delar sådana teologiska studier som anges i detta beslut.

7 §
Studier som krävs av den som ansöker lektorsrättigheter
 

Detta beslut tillämpas även på en person som avses i 6 kap. 30 § 1 mom. i kyrkoordningen och som ansöker om rätt att verka som lektor.

8 §
Ikraftträdande
 

Detta beslut träder i kraft den 11 september 2013.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av den 13 september 2006 om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för prästämbetet (kyrkans författningssamling nr 105).

På en person som före den 1 januari 2015 har avlagt den teologiska examen som krävs för prästämbetet kan bestämmelser som gäller när detta beslut träder i kraft tillämpas.

 

Redigerad