Hyppää sisältöön

Nr 110 Biskopsmötets beslut om yrkeshögskoleexamen som godkänns som behörighetsvillkor för tjänst som ledare för kyrkans barnverksamhet

Givet i Helsingfors den 5 december 2011
 

_______
 

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 6 kap. 51 § i kyrkoordningen gett följande beslut om yrkeshögskoleexamen som ska godkännas som behörighetsvillkor för tjänst som ledare för kyrkans barnverksamhet:

1 §

 

Som måttenhet för studierna används i detta beslut de europeiska universitetens och högskolornas ECTS-studiepoäng (European Credit Transfer and Accumulation System) enligt Bolognaavtalet.

2 §

 

Behörighet som ledare för kyrkans barnverksamhet ger en yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (socionom YH) som omfattar 210 studiepoäng. Examen ska uppfylla följande villkor:

1. Examen ska bestå av minst 90 studiepoäng teologiska studier och studier som berör församlingens och kyrkans arbete.

2. De studier som avses i punkt 1 ska fördela sig enligt följande:

2.1 teologiska studier (som ger insikter i Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv) minst 20 studiepoäng,

2.2 yrkesstudier i kyrkans småbarnsfostran minst 40 studiepoäng,

2.3 studier som berör församlingens och kyrkans arbetsliv och arbetsgemenskap minst 15 studiepoäng, inklusive minst 12 studiepoäng praktik på heltid i en församling inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland,

2.4 slutarbete som berör församlingens eller kyrkans arbete 15 studiepoäng.

Av examensintyget ska framgå att examen ger den behörighet som biskopsmötet godkänt för tjänst som ledare för kyrkans barnverksamhet.

Om studenten efter att ha skaffat sig behörighet som ledare för kyrkans barnverksamhet vill få behörighet för tjänst som kyrklig ungdomsarbetsledare eller diakoniarbetare, ska han eller hon avlägga de studier enligt punkt 2.2–2.4 som berättigar till den berörda tjänsten.

3 §

 

En person som har avlagt den utbildning som enligt biskopsmötets tidigare beslut gett behörighet för tjänst som barnarbetsledare är behörig också för sådan tjänst som ledare för kyrkans barnverksamhet som avses i detta beslut.

4 §

 

Beslut om erkännande, jämställande och godkännande av examina och studier utomlands fattas av Kyrkostyrelsen på det sätt som föreskrivs i kyrkolagen och kyrkoordningen.

5 §

 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2012.

Detta beslut tillämpas på tjänster som ledare för kyrkans barnverksamhet där beslut om tillsättande fattas efter att detta beslut trätt i kraft.

På studerande som inlett sina specialiseringsstudier inom kristen fostran innan detta beslut träder i kraft kan de bestämmelser som gällt fram till ikraftträdandet tillämpas till och med den 31 december 2012.

 

Redigerad