Hyppää sisältöön

Nr 109 Kyrkostyrelsens beslut om kyrkans datasäkerhetsbestämmelser

Givet i Helsingfors den 18 oktober 2011
 

_______
 

Upphävts fr.o.m. 1.7.2015 genom kyrkostyrelsens beslut 20.5.2015/120
 

_______
 

 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 11 § 1 mom. i kyrkolagen (1054/1993), sådant det lyder i lag 787/2010, utfärdat följande beslut:

1 §

 

Kyrkans datasäkerhetsbestämmelser ges i det bifogade dokumentet Kyrkans allmänna datasäkerhetsbestämmelser 2012.

2 §

 

De krav på nivån på hanteringen av datasäkerheten samt på säkerheten i datanäten, arbetsstationerna, servrarna och användarrättigheterna som läggs fram i Kyrkans allmänna datasäkerhetsbestämmelser 2012 förpliktigar församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, domkapitlen och Kyrkostyrelsen så att

1) övergångsnivåns krav ska vara uppfyllda senast den 31 december 2012,

2) grundnivåns krav ska vara uppfyllda senast den 31 december 2014.

3 §

 

Beviljandet av riksomfattande databehandlings- och kundservicerättigheter till kyrkans gemensamma medlemsregister (medlemsdatasystemet Kirjuri) förutsätter att den församling eller det centralregister som anhåller om rättigheter uppfyller kraven på grundnivån.

Begränsade riksomfattande rättigheter kan av särskilda skäl beviljas för en bestämd tid trots att den församling eller det centralregister som anhåller om rättigheter inte uppfyller alla krav på grundnivån.

4 §

 

Detta beslut träder i kraft den 1 december 2011.

 

Redigerad