Hyppää sisältöön

Nr 107 Kyrkostyrelsens beslut om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböcker

Utfärdat i Helsingfors den 21 april 2009

 

_______

 

Upphävts fr.o.m. 1.2.2014 genom kyrkostyrelsens beslut 21.1.2014/115.

 

_______
 

 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 2 a § i kyrkolagen (619/1998) bestämt följande:

1 §
 

Ett intyg som en församlingsmedlem behöver med sådana uppgifter om sig själv som finns i medlemsdatasystemet är avgiftsfritt när det ges av den församling där personen är medlem.

För andra intyg än sådana som avses i mom. 1 tar församlingarna och församlingarnas centralregister ut 4,50 euro per dokument då intyget gäller en person inklusive make/maka och barn, och 4,50 euro för varje generation därutöver som anges i intyget.

2 §
 

För uppgörande av ett intyg för släktforskning tas en avgift på 33 euro per timme.

3 §
 

För uppgörande av ett intyg för vetenskaplig forskning tas en avgift på 18 euro per timme.

4 §
 

Avgifter som tas ut enligt tidsåtgång räknas för varje påbörjad 1/3 timme.

5 §
 

För kopior av släktutredningar som finns hos församlingen eller centralregistret tas en avgift på 4,50 euro per sida.

6 §
 

Utöver de nämnda avgifterna tas inga andra postningsavgifter ut än eventuellt postförskott. För intyg som skickas utomlands debiteras även för porto och bankernas serviceavgifter.

Om fakturan på kundens begäran skickas till en annan adress än dokumentet, debiteras en avgift på 3 euro för sändning av fakturan.

För betalningsuppmaning debiteras 5 euro.

Om dokumentet också skickas per fax debiteras ytterligare 8 euro.
 

________

 

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2009 och upphäver kyrkostyrelsens beslut av den 18 september 2001 om avgifter för utlämnande av uppgifter ur kyrkböcker.

På intyg som beställts innan detta beslut träder i kraft tas avgifter ut enligt det avgiftsbeslut som gäller när intyget beställs.

Bestämmelsen om avgiftsfria intyg i § 1 mom. 1 i detta beslut kan tillämpas innan beslutet träder i kraft.

 

Redigerad