Hyppää sisältöön

Nr 106 Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen

Givet i Helsingfors den 13 februari 2007
 

______
 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen samt 6 kap. 20 § i kyrkoordningen utfärdat följande beslut om högre pastoralexamen:

1 §
 

Högre pastoralexamen har som mål att ge djupa insikter i teologi och tillämpningen av teologin i kyrkans verksamhet, i utövningen av ledarskap inom kyrkan samt i kyrkans förvaltning och kyrkans ordning.

2 §
 

Domkapitlet beviljar på ansökan rätt att avlägga högre pastoralexamen. Rätt att avlägga examen kan beviljas en präst som är behörig att söka en kyrkoherdetjänst. Domkapitlet kan fatta beslut om maximiantalet studerande som årligen inleder sina studier.

Till ansökan skall fogas en personlig studieplan. Domkapitlet godkänner studieplanen när det beviljar studierätt samt beslutar i vilken omfattning sökandens övriga studier kan räknas till godo för avläggandet av högre pastoralexamen. Domkapitlet godkänner eventuella senare ändringar i studieplanen.

Domkapitlet kan besluta att inte bevilja studierätt om sökandens tidigare yrkeskarriär eller studieframgång inte ger tillräckliga förutsättningar eller färdigheter att avlägga högre pastoralexamen.

3 §
 

Högre pastoralexamen omfattar 80 studiepoäng (sp) och den består av följande helheter:

 1. Studier inom ledarskapsutbildningen vilka ingår i kyrkans personalutbildning 20 sp (studierna inom Kirjo II + de gemensamma avsnitten av studierna inom Kirjo III)
 2. Fördjupade teologiska studier inom kyrkans personalutbildning 40 sp. Dessa är:
 • Specialkursen ”Djupare in i mässan” (14 sp)
 • Kurs i gudstjänstfostran (11 sp)
 • Kurs i kyrkliga förrättningar (11 sp)
 • Kurs i predikan (16 sp)
 • Bibelteologisk kurs (20 sp)
 • Specialkurs i själavård (30 sp)
 • Kyrkan och samhället (35 sp)
 • Specialutbildning i diakoni (35 sp)
 • Specialutbildning i kristen fostran (35 sp)
 • Kyrkans grunduppgift och aktuella teologiska frågor (5 sp)
 • Kristen tro och spiritualitet (5 sp)
 • Ledarskap inom kyrkan (5 sp)
 • Församlingen som gemenskap och arbetslag i det föränderliga samhället (5 sp)
 • Utvecklande av kyrkans liv och verksamhet i en modern närmiljö (5 sp)
 • Någon annan av domkapitlet godkänd utbildning
 1. Rapport över det utvecklingsprojekt som ingår i studierna eller utarbetande av en teologisk avhandling 20 sp.

Studierna genomförs i enlighet med den personliga studieplan som domkapitlet godkänt. Studierna består av delprestationer som administreras av kyrkans utbildningscentral, domkapitlen, universiteten och yrkeshögskolorna samt av övriga instanser som ger utbildning.

Den som svarar för studiehelheten eller för en delprestation skall ge den som på ett godkänt sätt genomfört helheten eller delprestationen ett intyg i vilket antecknas helhetens eller delprestationens namn och omfattning.

Domkapitlet godkänner examen och utfärdar intyg över avlagd högre pastoral­examen.

4 §
 

Domkapitlet i Borgå stift svarar för avläggandet av högre pastoralexamen på svenska med iakttagande av kraven i 1–3 §.
 

________
 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2008 och genom beslutet upphävs biskopsmötets beslut av den 6 mars 1991 om högre pastoralexamen (kyrkans författningssamling nr 55).

Har en präst innan detta beslut träder i kraft erhållit rätt att avlägga högre pastoralexamen, har han eller hon rätt att före utgången av 2010 avlägga högre pastoralexamen i dess helhet i enlighet med biskopsmötets beslut av den 6 mars 1991 om högre pastoralexamen (kyrkans författningssamling nr 55). Om den som skall avlägga examen inte senast den 31 december 2010 har slutfört studierna för högre pastoralexamen i enlighet med kyrkans författningssamling nr 55, skall han eller hon hos domkapitlet ansöka om studierätt enligt detta beslut. Tidigare prestationer för högre pastoralexamen kan därvid i tillämpliga delar räknas till godo som en del av den nya personliga studieplanen.

 

Redigerad