Hyppää sisältöön

Nr 105 Biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för prästämbetet

Givet i S:t Michel den 13 september 2006

 

_______

 

Upphävts fr.o.m. 11.9.2013 genom biskopsmötets beslut 11.9.2013/114.
 

______

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen samt 5 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i kyrkoordningen givit följande beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för prästämbetet:

1 §
 

I detta beslut används som enhet för dimensioneringen av studierna studiepoäng enligt förordningen om universitetsexamina (794/2004).

2 §
 

Behörighet för prästämbetet ger en teologie magisterexamen, licentiatexamen eller doktorsexamen enligt förordningen om universitetsexamina (794/2004).

I examen skall följande studier ingå:

1. studier i hebreiska, grekiska och latin sammanlagt minst 30 studiepoäng eller, om examen innehåller behörighet som religionslärare, 20 studiepoäng i åtminstone två av dessa språk,

2. studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi i varje läroämne och sammanlagt minst 100 studiepoäng. I poängtalet ingår inte lärdomsprov förutom vad gäller kandidatexamen, samt

3. en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom evangelisklutherska kyrkan i Finland.

Ifall examen inte innehåller samtliga dessa studier, skall den kompletteras i motsvarande grad.

3 §
 

En teologie magisterexamen, licentiatexamen eller doktorsexamen enligt förordningen om universitetsexamina (794/2004) ger behörighet för prästämbetet för den som avlagt en lämplig högre högskoleexamen eller en lämplig högre yrkeshögskoleexamen enligt förordningen om högskolornas examenssystem (426/2005).

I examen skall följande studier ingå:

1. studier i hebreiska, grekiska eller latin omfattande minst 10 studiepoäng i åtminstone ett av dessa språk,

2. studier i exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi och praktisk teologi i varje läroämne sammanlagt minst 100 studiepoäng, i vilka kan ingå studier i klassiska språk. I poängtalet ingår inte lärdomsprov, samt

3. en helhet om minst 20 studiepoäng, i vilken ingår tillämpade studier i gudstjänstliv, religiös fostran och själavård samt arbetslivspraktik på heltid i en församling inom evangelisklutherska kyrkan i Finland.

Ifall examen inte innehåller samtliga dessa studier, skall den kompletteras i motsvarande grad.

4 §
 

Vad gäller teologiska examina som avlagts och studier som genomförts utomlands iakttas bestämmelserna i 6 kap. 2 a § och 22 kap. 2 § 1 mom. 6 a-punkten i kyrkolagen samt 6 kap. 8 a § i kyrkoordningen så att examina utomlands i tillämpliga delar skall jämföras med de studier som anges i 2 § i detta beslut då dessa examina skall erkännas, jämställas och godkännas. Studier i klassiska språk kan dock genomföras i enlighet med 3 § 2 mom. 1 punkten.

5 §
 

Av en sådan präst i någon annan evangeliskluthersk kyrka eller i något annat kristet religionssamfund som önskar få rätt att verka som präst krävs i tillämpliga delar sådana teologiska studier som anges i detta beslut.

6 §
 

Detta beslut tillämpas även på en sådan person som avses i 6 kap. 35 § 1 mom. i kyrkoordningen och som ansöker om rätt att verka som lektor.
 

________
 

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2006.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut om den teologiska examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för prästämbetet (kyrkans författningssamling nr 98/15.2.2005).

På en studerande som innan detta beslut träder i kraft har erhållit rätt att vid en teologisk fakultet genomföra studier som leder till en teologie kandidatexamen kan de bestämmelser tillämpas som gäller när detta beslut träder i kraft.

 

Redigerad