Hyppää sisältöön

Nr 104 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för kantorstjänst

Givet i Helsingfors den 14 februari 2006

 

_______

 

Upphävts fr.o.m. 1.8.2010 genom biskopsmötets beslut 9.2.2010/108.
 

_______

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 6 kap. 40 § 1 mom. och 41 § 1 mom. i kyrkoordningen beslutat följande:

1 §
 

Med den utvidgade universitetsexamen som är behörighetskrav för en kantorstjänst avses en musikmagisterexamen avlagd inom Sibelius Akademins utbildningsprogram för kyrkomusik enligt det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet. I denna examen skall ingå fördjupade studier i orgelspel, sång eller musikledning samt dessutom prestationer på nivå A i orgelspel, sång eller körledning.

Den utvidgade universitetsexamen som är behörighetskrav för en kantorstjänst kan även bestå av en musikmagisterexamen avlagd inom Sibelius-Akademins utbildningsprogram för kyrkomusik enligt det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet samt dessutom av en separat magisterexamen som är direkt anknuten till eller stöder utövandet av kyrkomusik.

Den utvidgade universitetsexamen som är behörighetskrav för en kantorstjänst kan även bestå av en musikmagisterexamen avlagd inom Sibelius-Akademins utbildningsprogram för kyrkomusik enligt det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet samt dessutom av en licentiat- eller doktorsexamen som är direkt anknuten till eller stöder utövandet av kyrkomusik.

2 §
 

Den högre högskoleexamen som är behörighetskrav för en kantorstjänst är en musikmagisterexamen avlagd inom Sibelius-Akademins utbildningsprogram för kyrkomusik enligt det evangelisk-lutherska inriktningsalternativet.

3 §
 

Annan av biskopsmötet godkänd examen är musikerexamen (YH) avlagd inom en yrkeshögskolas utbildningsprogram för musik enligt inriktningsalternativet för kyrkomusik.

4 §
 

Den som i enlighet med biskopsmötets tidigare föreskrifter senast den 31 juli 2005 blivit behörig för en kantorstjänst som förutsätter högsta examen är också behörig för en tjänst som förutsätter utvidgad universitetsexamen.

5 §
 

De examina eller motsvarande studier som nämns i 5 § 1 mom. i biskopsmötets beslut av den 21 september 1994 (kyrkans författningssamling nr 66) och vilka ger behörighet för en kantorstjänst som förutsätter mellersta examen ger behörighet också för en tjänst som avses i 2 § i detta beslut.

6 §
 

Den som i enlighet med biskopsmötets tidigare föreskrifter och beslut (besluten ingår i kyrkans författningssamling nr 66, 4 § samt i biskopsmötets protokoll 10-11.2.1998, 13 §; 25-27.8.1998, 13 §; 8-9.2.2000, 13 § och 11-12.9.2001, 13 §) senast den 31 juli 2007 har avlagt en examen eller slutfört motsvarande studier som berättigar till en kantorstjänst som förut­sätter lägsta examen är behörig även för en tjänst som avses i 3 § i detta beslut.
 

________
 

 

Detta beslut träder i kraft den 1 april 2006.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av den 11 februari 2003 om examina som krävs för en kantorstjänst (kyrkans författningssamling nr 89).

På en studerande som har inlett sina studier innan detta beslut träder i kraft kan de föreskrifter tillämpas som gäller när detta beslut träder i kraft.

 

Redigerad