Hyppää sisältöön

Nr 103 Biskopsmötets beslut om den yrkeshögskoleexamen som skall godkännas som behörighetsvillkor för en tjänst som missionssekreterare

Givet i Esbo den 13 september 2005

_______
 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 6 kap. 51 § i kyrkoordningen utfärdat följande beslut om den yrkeshögskoleexamen som skall godkännas som behörighetsvillkor för en tjänst som missionssekreterare:

1 §
 

I detta beslut används som enhet för dimensioneringen av studierna ECTS-studiepoäng enligt den s.k. Bologna-överenskommelsen mellan de europeiska universiteten och högskolorna (European Credit Transfer and Accumulation System).

2 §
 

Följande examina ger behörighet för en tjänst som missionssekreterare: en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 studiepoäng inom hälsovård och det sociala området (socionom YHS), en yrkeshögskoleexamen som omfattar 210 studiepoäng inom det humanistiska området (samhällspedagog YH) och en yrkeshögskoleexamen som omfattar 240 studiepoäng inom hälsovård och det sociala området (sjukskötare YH).

Examina skall uppfylla följande villkor:

  1. De studier som ingår i examen skall omfatta minst 90 studiepoäng teologiska studier samt studier som har samband med arbetet i församlingarna och i kyrkan,
  2. Dessa studier fördelar sig enligt följande:

2.1. teologiska studier (som leder till kännedom om Bibeln, den kristna tron och kyrkans andliga liv) minst 20 studiepoäng,

2.2. yrkesstudier i kyrkans barn- och ungdomsarbete eller i diakoni minst 40 studie­poäng,

2.3. studier som har samband församlingarnas och kyrkans arbetsliv och arbetsgemenskap minst 15 studiepoäng, i vilka ingår minst 12 studiepoäng heltidspraktik i en församling i evangelisk-lut-herska kyrkan i Finland,

2.4. lärdomsprov i anslutning till arbetet i en församling eller i kyrkan 15 studiepoäng.

  1. Förutom dessa studier skall i examen ingå studier motsvarande minst 8 studiepoäng i mission och internationell diakoni. Dessa studier kan genomföras också som fortbildning som ordnas av en yrkeshögskola eller som studier vid den öppna yrkeshögskolan.

Av det bevis som ges studeranden skall framgå att den examen som han eller hon har avlagt ger den behörighet för en tjänst som missionssekreterare som biskopsmötet godkänt.

Vill studeranden efter att ha avlagt en examen som ger behörighet för en tjänst som missionssekreterare förvärva behörighet för en tjänst för diakonin eller en tjänst som kyrkans ungdomsarbetsledare skall studeranden genomföra de studier som avses i punkterna 2.2.-2.4. och som ger behörighet för tjänsten i fråga.

3 §
 

I fråga om examina som avlagts och studier som genomförts utomlands iakttas bestämmelserna i 6 kap. 2 a § och 22 kap. 2 § 1 mom. 6 a-punkten i kyrkolagen samt 6 kap. 8 a § i kyrkoordningen så att dessa examina skall jämföras med de studier som anges i 2 § i detta beslut då examina skall erkännas, jämställas och godkännas.

4 §
 

Den som avlagt en examen som enligt biskopsmötets tidigare beslut ger behörighet för en tjänst som missionssekreterare är behörig även för en tjänst som missionssekreterare enligt detta beslut.

________
 

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2005.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets tidigare beslut om den examen som skall godkännas som behörighetsvillkor för en tjänst som missionssekreterare.

I fråga om en studerande som har inlett sina studier innan detta beslut träder i kraft kan också de föreskrifter tillämpas som gäller när detta beslut träder i kraft.

 

Redigerad