Hyppää sisältöön

No 93 Biskopsmötets beslut om ändring av beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledning av församlingsarbete

Givet i Helsingfors den 11 februari 2004
 

_______
 

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 18 och 20 § kyrkoordningen beslutat ändra 5 § i beslutet om av kyrkoherdar krävd examen i ledarskap i församlingsarbete givet den 13 februari 2001 med stöd av som följer:

5 §
 

För examen ges vitsord. Vid bestämningen av detta beaktas såväl studiehelheten som lämplighetstestet. Examen kan avläggas med vitsorden berömliga (3, 3-), goda (2+, 2), nöjaktiga (2-) eller försvarliga (1+, 1) insikter. Domkapitlet kan även underkänna prestationen. Med domkapitlets tillstånd kan vitsordet höjas.
 

________
 

 

Detta beslut träder i kraft den 11 februari 2004
 

________

 

Denna ändring har implementerats i nr 77 i författningssamlingen.

 

Redigerad