Hyppää sisältöön

Lagstiftning

Kyrkans verksamhet styrs av kyrkolagen och kyrkoordningen. Här ges information om de lagar och bestämmelser som gäller kyrkan samt modellreglementen.

Behandlingen av totalreformen av kyrkolagen har avbrutits i riksdagen

Riksdagens förvaltningsutskott förväntar sig av kyrkan en ny helhetsberedning av kyrkolagen. Målet är en hållbar totalreform av kyrkolagen som är förenlig med grundlagen och som till sin motivering motsvarar de nuvarande kvalitetskraven.

 

Riksdagens förvaltningsutskott anser att det nya förslaget till kyrkolag ska uppfylla de anmärkningar som grundlagsutskottet gjorde i sitt utlåtande (GrUU 4/2020 rd). Förslaget får innehålla endast sådana bestämmelser som enligt 76 § i grundlagen faller inom området för kyrkolagen. Därför måste en del av bestämmelserna överföras till kyrkoordningen och en del till annan eventuell kyrklig lagstiftning. Dessutom bör man granska vilken del av den allmänna lagstiftningen som också gäller kyrkan. Utskottet anser att behandlingen av de ändringar som i fortsättningen görs i samband med behandlingen av förslaget till kyrkolag bör underlättas.

”Den beredningsuppgift som följer av utskottets ståndpunkt är omfattande och mångfasetterad. Det kräver mycket arbete och samarbete såväl inom kyrkan som med andra aktörer. Därför fördröjs ikraftträdandet av den nya kyrkolagen och kyrkoordningen oundvikligen”, konstaterar ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja.

Enligt Pihlaja är det nu skäl att avbryta de förberedelser i anslutning till den nya kyrkolagen som pågår i församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna och domkapitlen, såsom utarbetandet av nya administrativa arbetsordningar och reglementen.

 

Mera information per e-post: ecklesiastikrådet     Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi

Evenemang

Axplock